Պետական ֆինանսավորման իրավական հիմքերը, գործարարական գործունեության ինքնաֆինանսավորում

Գին՝ 2000դրամ
Էջերի քանակ՝ 10էջ
Իրավագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 12579

Բովանդակություն

Ներածություն

Պետական ֆինանսավորման իրավական հիմքերը, գործարարական գործունեության ինքնաֆինանսավորում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Տ. Բարսեղյան, Գործարարական իրավունք, 2009թ., էջ 291
  2. Պետական պայմանագրի մասին տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք: Երկրորդ մաս.- Երևանի պետ.համալս.: Երևան, 2001, էջ 78-87, 275-281:
  3. «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ընդունվել է 2000թ. հունիսի 5-ին: Տե ս ՀՀՊՏ 2000/13(111), 06.00:
  4. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Учебное пособие. 2 —е изд., М.Юриспруденция, 2000, էջ 305 — 306:
  5. https://bararanonline.com/%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A2%D5%BD%D5%AB%D5%A4%D5%AB%D5%A1
Պատվիրել/