Հելլենիստական Մեծ Հայքը․ Արտադրական տեխնոլոգիաներ, հասարակական կառույց, մտակեցվածք, մշակույթ, կրոն

Գին՝ 4500դրամ
Էջերի քանակ՝ 9էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Էսսե
Աշխատանքի ID` 12587

Բովանդակություն

Նախաբան

Հելլենիստական Մեծ Հայքը

Արտադրական տեխնոլոգիաներ, մտակեցված, մշակույթ ու կրոն

Ամփոփում

Գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Հակոբյան Հ., Տիգրան Մեծ, Երևան, 2005:
  2. Մանանդյան Հ., Տիգրան Երկրորդը և Հռոմը, Երևան, 1940:
  3. Մարգարյան Ե., Հելլենիզմը և զելոտությունը արդի հելլենիստագիտության մեջ, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, XXIX, Երևան, 2014:
  4. Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Երևան, 1991:
  5. Тирацян Г. А., О некоторых особенностях основания города Двина.– Третий всесоюзный симпозиум по проблемам эллинистической культуры на Востоке, Ереван, 1988.
  6. Appian, Roman History, vol. ІІ, Edeted by Page T. E., translated by White H., London, 1962.
Պատվիրել/