ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ «ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Գին՝ 10500դրամ
Էջերի քանակ՝ 21էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12629

Բովանդակություն

Ներածություն

Հիմնական մաս

Գործնական համատեքստ

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Հովհաննիսյան Մ., Նախագծային ուսուցման առանձնահատկությունները, «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 2:
  2. Бурков, В.Н. Как управлять проектами, Москва: Синтег, 1997.
  3. Дьюи, Дж. Введение в философию воспитания, М.: Госиздат, 1921.
  4. Лазарев В. С., Новое понимание метода проектов в образовании // Проблемы современного образования, 2011, №6.
  5. Нартова О. В., Инновационные технологии в образовании: проектная методика /Качество образования: системы, технологии, инновации: материалы международной научно-практической конференции. – Барнаул: Изд-во АлгГТУ, 2007.
Պատվիրել/