ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Գին՝ 12000դրամ
Էջերի քանակ՝ 24էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12630

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Գասպարյան Ա. և ուրիշներ, Կենսաբանություն, պրակ Գ, Երևան, 2014:
  2. Կենսաբանություն (կրթակարգ, չափորոշիչներ, առարկայական ծրագրեր, ուսուցման նյութեր և մեթոդներ), Երևան, 2007:
  3. Կենսաբանություն, ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր, Երևան, 2007:
  4. Շուբկինա, Բուսաբանության ուսուցման մեթոդիկա, 1973:
  5. Չիբուխյան Կ., Կրտսեր դպրոցականների հետազոտական կարողությունների ձևավորման մեթոդները // Նախաշավիղ, Երևան, N3.2012:
  6. Технология организации проектной и исследовательской деятельности. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2007.
Պատվիրել/