Ուղղագրության ուսուցման փոխներգործուն մեթոդներ և հնարներ

Գին՝ 15000դրամ
Էջերի քանակ՝ 30էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12631

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

Ուղղագրության ուսուցման փոխներգործուն մեթոդներ և հնարներ

Ուսուցման նորագույն մեթոդների բնութագրումն անձնակենտրոն կրթության համակարգում

Փոխներգործուն մեթոդների  կիրառումը

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Աստվածատրյան Մ., Վարդումյան Ս․ և ուրիշներ, Ուսումնառությունն ու դասավանդումը կրտսեր դպրոցում, Երևան, 2007:
  2. Գյուլբուդաղյան Ս., Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Երևան, 1978:
  3. Գյուրջինյան Դ., Ալեքսանյան Թ., Գալստյան Ա., Մայրենի: Հանրակրթական դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք, Երևան, 2015։
  4. Խաչատրյան Ս. Գ., Աշակերտների ինքնուրույն և ստեղծագործական աշխատանքի ձևերը մայրենիի ժամերին /համագործակցային ուսուցում/, ՙՆախաշավիղ՚, 1. 2003, Երևան։
  5. Խուդոյան Ս., Գևորգյան Ս․, Հայերենի ուղղագրության ուսուցման նոր մեթոդական համակարգ, Երևան, 2003։
Պատվիրել/