ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ

Գին՝ 13000դրամ
Էջերի քանակ՝ 26էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12634

Բովանդակություն

Նախաբան

Գրականության ակնարկ

Հիմնական մաս

Հետազոտական աշխատանք

Հիմնախնդրի վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների վերլուծություն

Ամփոփում

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Ամիրջանյան Յու. Սահակյան, Ա. Ս. Մանկավարժություն, Երևան, 2005:
  2. Առաքելյան Մ., Առարկայական մեթոդական միավորումների գործունեության հիմնական ուղղությունները արդի պայմաններում», Մանկավարժական միտք ամսագիր, Տաթև Գիտակրթական համալիր, Երևան, 2015, N 3:
  3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագիր, 2011թվական, Երևան, էջ 5:
  4. «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» ՊՈԱԿ-ի օրինակելի կանոնադրություն, 2010թ. օգոստոս 5:
  5. Հայաստանի Հանրապետության կրթության մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիր:
  6. ….
Պատվիրել/