ՍԵՂԱՆ ԹԵՄԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ

Գին՝ 11000դրամ
Էջերի քանակ՝ 22էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12635

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1«ՍԵՂԱՆ» ԹԵՄԱՅԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԳՐՔԵՐՈՒՄ

11 Չափորոշչահեն դասավանդման կազմակերպում

12 «Սեղան» թեմայի բովանդակության վերլուծություն երկրաչափության դասագրքերում

2 «ՍԵՂԱՆ» ԹԵՄԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ

21«Սեղան» թեմայի դասավանդման մեթոդների ընտրություն

22 «Սեղան» թեմայի ուսուցման պլանավորում

3 «ՍԵՂԱՆ» ԹԵՄԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐՔԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

31Սեղան

32 Սեղանի հատկությունները

33 Սեղանի միջին գիծը

34 Հավասարասրուն սեղանի հատկությունները

35 Հավասարասրուն սեղանի հայտանիշները

36 Սեղանի բարձրություն

37Ներգծված  կամ արտագծված շրջանագծերով սեղանի հատկությունները

38 Սեղանի մակերեսը

4 «ՍԵՂԱՆ» ԹԵՄԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

4.1 Հարցեր և առաջադրանքներ առարկայի չափորոշչային նվազագույն պահանջների կատարումը ստուգելու համար։

42 Խնդրագրքի մշակում

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Ս. Խաչատրյան /Ուսուցման արդյունավետ հնարներ.- Եր.: Ֆրիդրիխ Էբերտ հիմնադրամ, Հայաստան 2020.- 74 էջ:
  2. Է. Ի. Այվազյան / Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա: Դասագիրք մանկավարժական բուհերի մաթեմատիկայի ֆակուլտետների և ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի ուսանողների համար: Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, 202 էջ:
  3. Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Գ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 8-րդ դասարան, Երևան, “Զանգակ 97”, 2007:
  4. Մաթեմատիկա առարկայի չափորոշիչ և օրինակելի ծրագրեր- https://escs.am/files/files/2020-07-17/e89eb82cb0b8f91d9f76f46e43133829.pdf
  5. Гордин Р.К. Теоремы и задачи школьной геометрии. Базовый и профильный уровни. — М. : МЦНМО, 2018.— 96 с.
  6. ….
Պատվիրել/