Սովորողների մեջ ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն և ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը քիմիայի առարկայի դասավանդման ընթացքում

Գին՝ 11000դրամ
Էջերի քանակ՝ 22էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12636

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ առաջին. Ինքնուրույնության, նախաձեռնության, ստեղծարարության էությունը եվ դրսեվորման առանձնահատկությունները

Գլուխ երկրորդ. Սովորողների մեջ ինքնուրույնության, նախաձեռնության ու ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը պրոբլեմային ուսուցման տեխնոլոգիայով ու հնարներով

2.1. Գրականության ակնարկ

2.2. Գործնական համատեքստ

2.3. Հետազոտության ընթացք և տվյալների մշակում

Եզրակացություններ

Գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Բդոյան Ք. Հ., Սահակյան Լ. Ա., Ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, 2013, էջ 68-69:
  2. Խաչատրյան Պ., Ինքնուրույնության և ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը, Երևան, 1974:
  3. Մակարենկո Ա., Մի քանի հետևություններ իմ մանկավարժական փորձից, Ավետիսյան Կ. և ուրիշներ, Քիմիայի դասավանդումը հանրակրթական դպրոցի 7-9-րդ դասարաններում, Երևան, 2010:
  4. Մանկավարժական ընտիր երկեր, Երևան, 1950:
  5. Богоявленская Д. Б., Психология творческих способностей — М., Издательский центр «Академия» 2002.
  6. ….
Պատվիրել/