Սովորողների մեջ ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն և ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը «ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ» առարկայի դասավանդման ընթացքում

Գին՝ 11000դրամ
Էջերի քանակ՝ 22էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12637

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ առաջին. Ինքնուրույնության, նախաձեռնության, ստեղծարարության էությունը եվ դրսեվորման առանձնահատկությունները

Գլուխ երկրորդ. Սովորողների մեջ ինքնուրույնության, նախաձեռնության ու ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը «ԵՍ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ԱՇԽԱՐՀԸ» ինտեգրված դասընթացում

2.1. Գրականության ակնարկ

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Խաչատրյան Պ., Ինքնուրույնության և ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը, Երևան, 1974:
  2. Թոփուզյան Ա., Հումանիստական դաստիարակության խնդիրը մանկավարժության մեջ, Երևան, 2009:
  3. Դավթյան Մ. և ուրիշներ, Կրթական մշակման և ինտեգրման մոտեցումներ, Երևան, 2004:
  4. Թորգոմյան Լ., Մանկավարժությանընդհանուր հիմունքներ, Երևան, 2005:
  5. Богоявленская Д. Б., Психология творческих способностей — М., Издательский центр «Академия» 2002.
Պատվիրել/