ՏՀՏ-ների կիրառումը, որպես մաթեմատիկայի ուսուցման արդյունավետությունը բարձրացնող միջոց

Գին՝ 8000դրամ
Էջերի քանակ՝ 16էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12640

Բովանդակություն

Ներածություն

1 Մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակները  եվ  ինֆորմատիզան

1.1. Միջնակարգ դպրոցի «մաթեմատիկա» առարկայի ուսուցման նպատակները

12. Կրթության ինֆորմատիզացումը՝ որպես կրթական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման միջոց

13 ՏՀՏ-ների կիրառումը տալիս է հետևյալ հնարավորությունները

2 ՏՀՏ-ների  կիրառումը  որպես  մաթեմատիկայի  ուսուցման արդյունավետությունը  բարձրացնող  միջոց

2.1. ՏՀՏ կիրառումը կրթության մեջ՝ նպատակներ, խնդիրներ, հնարավորություններ.

2.2. Մաթեմատիկայի ուսուցման ժամանակ կիրառվող տհտ  միջոցների հետազոտում

Ուսուցման ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ

23 Մաթեմատիկայի ուսուցման  ծրագրային միջոցներ

24 Ինտերակտիվ գրատախտակի կիրառումը մաթեմատիկայի դասաժամին

25Մաթեմատիկայի ուսուցման ընթացքում  ՏՀՏ-ների կիրառման պլանավորում

Եզրակացություն

Առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Մաթեմատիկա առարկայի չափորոշիչ և օրինակելի ծրագրեր https://escs.am/files/files/2020-07-17/e89eb82cb0b8f91d9f76f46e43133829.pdf
  2. Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա: Դասագիրք մանկավարժական բուհերի մաթեմատիկայի ֆակուլտետների և ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի ուսանողների համար/ Է. Ի. Այվազյան: Եր., ԵՊՀ հրատ., 2016, 202 էջ:
  3. Пащенко О.И. Информационные  технологии  в  образовании:  Учебно-методическое пособие. — Нижневартовск: Изд-во Нижневарт.гос. ун-та, 2013. — 227 с.ISBN 978–5–00047–022–0
  4. Современные информационные технологии в обра-зовании : учебное пособие для студентов педагогиче-ских вузов / Е. В. Фабрикантова, Е. Е. Полянская ; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Оренб. гос. пед. ун-т». — Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2017. — 84 с. — ISBN 978-5-85859-656-1
  5. Информационные технологии в образовании : учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / И.Г.Захарова. —8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 208 с. — (Сер. Бакалавриат).ISBN 978-5-7695-9538-7
  6. ….
Պատվիրել/