ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԵՎ ՈՉ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

Գին՝ 9500դրամ
Էջերի քանակ՝ 19էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12641

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1 ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

2 ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԸ

3 «ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐ» ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

4 ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ԼՈՒԾՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԵՎ ՈՉ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

41 Քառակուսային հավասարման լուծման ստանդարտ եղանակներ

Քառակուսային հավասարման լուծում բանաձևով

Վիետի թեորեմի միջոցով հավասարումների լուծում (ուղիղ և հակադարձ)

4.2. Քառակուսային հավասարման լուծման ոչ ստանդարտ եղանակներ

Լրիվ քառակուսու առանձնացման եղանակը

Քառակուսային հավասարումների լուծման գրաֆիկական եղանակ

Քառակուսային հավասարումների լուծման երկրաչափական եղանակ.

Քառակուսային հավասարումների լուծման Դիոֆանտի եղանակ.

Քառակուսային հավասարումների լուծման  Ալ-Խորեզմիի եղանակ

Քառակուսային հավասարման գործակիցների հատկությունների կիրառման եղանակ:

5 ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԹԵՄԱՅԻ

ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՈՒՄ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Մաթեմատիկա առարկայի չափորոշիչ և օրինակելի ծրագրեր https://escs.am/files/files/2020-07-17/e89eb82cb0b8f91d9f76f46e43133829.pdf
  2. Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012
  3. Способы решения квадратных уравнений / А. Р. Гасанов, А. А. Курамшин, А. А. Ельков [и др.]. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2016. — № 6.1 (9.1). — С. 17-20. — URL: https://moluch.ru/young/archive/9/636/ (дата обращения: 24.10.2022).
  4. Олехник С.Н., Потапов М.К., Пасиченко П.И. — Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения, Издательство: Дрофа, ISBN: 5-7107-6135-4[2002, DjVu, RUS]
  5. Глейзер Г. И. История математики в школе. — М.: просвещение, 1982
  6. https://www.yaklass.ru/p/algebra/8-klass/kvadratichnaia-funktciia-y-ax-funktciia-y-k-x-11012/reshenie-kvadratnykh-uravnenii-s-pomoshchiu-grafikov-funktcii-12306/re-1506d463-d8fc-4275-a3d9-6542d27dcba6
  7. ….
  8. ….
Պատվիրել/