Օժտվածություն ունեցող երեխաների հետ արդյունավետ աշխատանքի կազմակերպումը տարբերակված ուսուցում իրականացնելիս

Գին՝ 12000դրամ
Էջերի քանակ՝ 24էջ
Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Այլ աշխատանք
Աշխատանքի ID` 12642

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հետազոտության խնդրի դրվածքը

ԳԼՈՒԽ 1 ՕԺՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

11Պատմական ակնարկ

12. Մաթեմատիկական ունակությունների կառուցվածքը

13 Մաթեմատիկայի օժտված սովորողների բնութագրերը

ԳԼՈՒԽ 2 ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

2.1 Տարբերակված դասավանդումը և ուսումնառության համընդհանուր ձևավորումը

22 Տարբերակման 7 մեթոդներ.

23Տարբերակման ռազմավարություններ գործողության մեջ:

ԳԼՈՒԽ  3ՕԺՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՏԱՐԲԵՐԱԿՎԱԾ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԻՍ

31 Մաթեմատիկայի ուսուցչի օժտված երեխաների հետ աշխատանքի կազմակերպման մոդելի ձևավորում

32 Ծրագրի իրականացման եռաստիճան  բաշխում։

33 Մեթոդական ապահովվածությունը

34 Դիդակտիկ պարագաների ապահովվածությունը

35 Օժտված երեխաների հետ աշխատանքի ձևերը.

3.6. Մոդելի իրականացման ակնկալվող արդյունքները.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

  1. Առաքելյան Կորյուն, Նավասարդյան Հայկազ, Սարգսյան Արման, Մաթեմատիկա, խորացված դասընթաց, 8-րդ դասարան Երևան 2016 https://olymp.am/sites/default/file/Maket8.pdf
  2. Առաքելյան Կորյուն, Նավասարդյան Հայկազ, Սարգսյան Արման, Մաթեմատիկա, խորացված դասընթաց, 9-րդ դասարան Երևան 2016, https://olymp.am/sites/default/file/Maket9.pdf
  3. Ավագյան Ա., Գևորգյան Ե., Գևորգյան Ս., Կյուրեղյան Հ., Գրիգորյան Ռ., (Խմբ.) (2019) Ներառական կրթության ռազմավարություններ: Դասագիրք։ Մինեապոլիս, Մինեսոթա, ԱՄՆ. Մինեսոթայի համալսարան։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ Հայաստան և Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Երևան, Հայաստան, 249 էջ։
  4. Մաթեմատիկա առարկայի չափորոշիչ և օրինակելի ծրագրեր https://escs.am/files/files/2020-07-17/e89eb82cb0b8f91d9f76f46e43133829.pdf
  1. Պողոսյան Նիկիտա, Մաթեմատիկա/Լրացուցիչ նյութեր, 7-րդ դասարան, խորացված ուսուցում, Երևան, 2017 https://olymp.am/sites/default/file/Maket7.pdf
  2. …..
Պատվիրել/