Ֆինանսական արդյունքների փորձագիտական հետազոտման հիմնախնդիրները Հայկական ծրագրեր ՍՊԸ

Գին՝ 42000դրամ
Էջերի քանակ՝ 85էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12649

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Գլուխ 1. Ֆինանսական արդյունքների հետազոտության տեսամեթոդաբանական հիմքերը

1.1 Ֆինանսական արդյունքների ձևավորման տեսական մոտեցումները

1.2 Ֆինանսական արդյունքների վերլուծության խնդիրները, սկզբունքները և եղանակները

1.3 Ֆինանսական արդյունքների վերլուծության տեղեկատվական հիմքերը

Գլուխ 2. Ֆինանսական արդյունքների փորձագիտական հետազոտման հիմնախնդիրների վերլուծությունը «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ-ում

2.1  «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ-ի գործունեության նկարագիրը

2.2     Ֆինանսական վիճակի  գնահատման ցուցանիշների համակարգը առևտրային կազմակերպություններում

2.3  «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ-ի ֆինանսական արդյունքների կազմի և դինամիկայի վերլուծություն

Գլուխ 3. Ֆինանսական արդյունքների հետազոտման կատարելագործման ուղիները «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ-ում       

3.1 Ֆինանսական արդյունքների ձևավորման փորձագիտական հետազոտման կազմակերպման գործընթացը

3.2 Իրացվելիության գնահատումն ու կառավարումը «Հայկական ծրագրեր» ՍՊԸ-ի օրինակով

33 ՀԾ-Ձեռնարկություն բաժնի ֆինանսական արդյունքի ձևավորման հիմքերի հետազոտությունը և վերլությունը:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Տնտեսական վերլուծության կարևորագույն խնդիրներից մեկը ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունն ու վերահսկողությունն է: Շուկայական տնտեսության պայմաններում շահույթի ստացումը կազմակերպության գործունեության անմիջական նպատակն է հանդիսանում: Շահույթի ստացումը կազմակերպության գոյության և զարգացման  երաշխիքն է: Շուկայում կազմակերպությունները, որպես կանոն, հանդես են գալիս որպես համեմատաբար անկախ ապրանք արտադրողներ: Սահմանելով արտադրանքի գինը, նրանք վաճառում են դրանք սպառողին՝ ստանալով դրամական եկամուտ, որը դեռ չի նշանակում շահույթի ստացում: Ֆիանանսական արդյունքի ստացման համար անհրաժեշտ է եկամուտը համեմատել արտադրանքի արտադրության և վաճառքի ծախսերի հետ, որոնք  հանդես են գալիս ինքնարժեքի տեսքով:

Գրականության ցանկ

  1. Լ. Բադանյան, Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Երևան 2007թ.
  2. Կ. Առաքելյան, Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Երևան 2005թ.
  3. Ա. Գ. Ճուղուրյան Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում, Երևան 2004թ. էջ 51
  4. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Научн. ред. перевода чл. – корр. РАН И.И. Елисеев. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 624с.
  5. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 800с.
  6. Гриценко Г.А. Кризис на мировом финансовом рынке и его влияние на денежный рынок России// Банковское дело. — 1998. — №3. — с.22-24.
  7. ….
Պատվիրել/