Ընթացիկ ակտիվների վերլուծությունն ու աուդիտի հիմնախնդիրները

Գին՝ 37000դրամ
Էջերի քանակ՝ 74էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12653

Բովանդակություն

Գլուխ 1. Ընթացիկ ակտիվների վերլուծության տեսամեթոդաբանական հիմքերը

1.1 Ընթացիկ ակտիվների բովանդակությունը

1.2 Ընթացիկ ակտիվների վերլուծության նշանակությունը և խնդիրները

1.3 Ընթացիկ ակտիվների վերլուծության տեղեկատվական աղբյուրները

Գլուխ 2. Ընթացիկ ակտիվների օգտագործման գործոնային վերլուծությունը «Քեյ-Փի-էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ-ում

2.1 Ընթացիկ ակտիվների կազմի և կառուցվածքի դինամիկայի վերլուծությունը «Քեյ-Փի-էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ-ում

2.2 Ընթացիկ ակտիվների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների համակարգը

2.3 Ընթացիկ ակտիվների շրջանառելիության գործոնային վերլուծությունը «Քեյ-Փի-էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ-ում

Գլուխ 3. Ընթացիկ ակտիվների աուդիտի մեթոդաբանությունը և դրանց օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները

3.1 Ընթացիկ ակտիվների աուդիտի մեթոդը և ընթացակարգերը

3.2 Ընթացիկ ակտիվների աուդիտի արդյունքները «Քեյ-Փի-էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ-ում

3.3 «Քեյ-Փի-էմ-Ջի Արմենիա» ՍՊԸ-ի ընթացիկ ակտիվների օգտագործման վերահսկողության և արդյունավետության բարձրացման ուղիները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ընթացիկ ակտիվները տնտեսվարող սուբյեկտների ենթակայության տակ գտնվող ընդհանուր կապիտալի մի մասն են, որոնք ապահովում են արտադրության և շրջանառության ոլորտի անընդհատ գործունեությունը: Տնտեսավարող սուբյեկտի ֆինանսական դրությունն անմիջական կախվածության մեջ է գտնվում այն բանից, թե ինչ արագությամբ են ընթացիկ ակտիվները ներդրվում արտադրությունում և շրջանառության ոլորտում, իսկ վերջնական արդյունքում՝ պատրաստի արտադրանքն ու ապրանքները իրացման հետևանքով վերածվում դրամական միջոցների: Ընթացիկ ակտիվների շրջապտույտում գտնվելու տևողության վրա ազդում են արտաքին և ներքին գործոններ: Արտաքին ազդող գործոնների թվին են դասվում՝ տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը, նրա ճյուղային պատկանելիությունը, գործունեության ծավալները, տվյալ երկրի տնտեսական իրավիճակը և այլն: Ներքին ազդող գործոններից են՝ տնտեսավարող սուբյեկտի գնային քաղաքականությունը, տնտեսական միջոցների (ակտիվների) կառուցվածքը, պաշարների գնահատման մեթոդիկան և այլն:

Գրականության ցանկ

  1. Ա.Հ. Սարգսյան, Ա.Մ. Մարջանյան, Ն.Ս. Օգանեզովա; Խմբ.՝ Հ.Գ. Մնացականյան., Հաշվապահական հաշվառում: Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2014,
  2. Ա. Բայադյան, Ֆինանսական վերլուծություն, Երևան 2008թ.
  3. Առաքելյան Կ. Ա. Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերլուծություն: Երևան, 2005թ.
  4. Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան, Տնտեսական գործունեության վերլուծության տեսություն ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2010թ.
  5. Ա. Գ. Ճուղուրյան Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում, Երևան 2004թ.
  6. Ա. Անդրեասյան Տնտեսական գործունեության վերլուծություն Երևան 2003
  7. Լ. Բադանյան, Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Երևան 2007թ.,
  8. ….
Պատվիրել/