ՀՀ մտավոր սեփականության օբյեկտների ստեղծման, պաշտպանության և առևտրայնացման հիմնախնդիրները

Գին՝ 48500դրամ
Էջերի քանակ՝ 97էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12666

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Մտավոր սեփականության տեսամեթոդաբանական հիմնախնդիրները

1.1. Մտավոր սեփականության էությունը, դերն ու նշանակությունը տնտեսական համակարգում

1.2. Մտավոր սեփականության օբյեկտները, դրանց դասակարգումը

Գլուխ 2. Մտավոր սեփականության ստեղծման, գնահատման և առևտրայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

2.1. Առևտրայնացման հիմնական եղանակները և ձևերը

2.2. Մտավոր սեփականության վիճակագրական հաշվառման և գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

2.3. Մտավոր սեփականության առևտրայնացման և փոխանցման խնդիրները ՀՀ-ում

Գլուխ 3. Մտավոր սեփականության պաշտպանության և առևտրայնացման կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում

3.1. Նորարարական բիզնեսի ձևավորման ու զարգացման հիմնական առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

3.2. Մտավոր սեփականության առևտրայնացման մեխանիզմների կատարելագործման հիմնական ուղիները և հնարավորությունները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Մտավոր սեփականության պահպանությունը կարևորագույն պայման է նորարարության համար, խթանում է հետազոտությունների և զարգացումների ինստիտուտի ներդրումը և գիտելիքի տեղափոխումը լաբորատորիայից արտադրություն, արտադրությունից՝ շուկա։

Մտավոր սեփականության ոլորտի հետ կապված բոլոր գործընթացները կարգավորվում են տարբեր երկրների օրենսդրություններով, իսկ հիմնական կարգավորող և վերահսկող օղակը Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպությունն է (ՄՍՀԿ), որը իր գործունեությունը սկսել է 1967թ.-ից:

Գրականության ցանկ

 1. Զեկույց, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, դեկտեմբեր, 2018թ.
 2. Զեկույց, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ, դեկտեմբեր, 2015թ.
 3. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք
 4. ՀՀ վիճակագրական կոմիտե. Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, 2020 թ.
 5. Մարկոսյան Ա., Գասպարյան Հ., Մտավոր սեփականություն։ Կառավարման հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2004։
 6. Մկրտչյան Զ.Հ., Տեխնոլոգիական մշակումների առևտրայնացման ուղիով ստեղծվող տեխնոլոգիական ընկերությունների կազմակերպչական փուլերը, «Կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2004, էջ 337-341:
 7. <<Պատկերացում հեղինակային իրավունքի մասին>>, Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն, Երևան, 2010, էջ 3-4:
 8. <<Գրական և գեղարվեստական երկերի պահպանության մասին>> Բեռնի կոնվենցիա, 1886 թ.:
 9. <<Պատկերացում հեղինակային իրավունքի մասին>>, Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպություն, Երևան, 2010, էջ 4-5:
 10. Մտավոր սեփականության գործակալության թարգմանությամբ «Պատկերացում արդյունաբերական սեփականության մասին», WIPO Understanding industrial property, WIPO 2005, էջ 4-5
 11. ….
Պատվիրել/