ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Գին՝ 38500դրամ
Էջերի քանակ՝ 77էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12671

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1 ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ԵԶՐՈՒՅԹԻ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

1.1 . Կյանքի որակ հասկացությունը և դրա տնտեսագիտական բովանդակությունը

1.2 Բնակչության կյանքի որակի եզրույթը երկրի տնտեսական զարգացման համատեքստում

ԳԼՈՒԽ 2. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՀԱՄԱԹՎԻ ԿԱԶՄԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

2.1 ՀՀ բնակչության կյանքի որակի մակարդակի գնահատման առանձնահատկությունները

22 ՀՀ բնակչության կյանքի որակի համաթվի հենասյուների և ցուցանիշների վերլուծությունը

ԳԼՈՒԽ 3. ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

31 Բնակչության կյանքի որակի բարձրացման միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը և համեմատական վերլուծությունը

32 Կյանքի որակի եզրույթի կիրառման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները ՀՀ-ում

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Մեր երկրում կյանքի որակի գնահատման անհրաժեշտությունը և արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ բնակչության ծերացման և դեպոպուլացիայի պայմաններում ապագայում բախվելու ենք (և արդեն բախվում ենք) ռեսուրսների սահմանափակության խնդրին, և առաջին հերթին մարդկային ռեսուրսների: Ներկայումս հայ հասարակության մոդեռնացման գործնական հարցերը արդիականացրել են կյանքի որակի և մարդկային ներուժի զարգացման հիմնախնդիրները: Կան խնդիրներ՝ կապված մարզային մակարդակում այդ կատեգորիաների գնահատման հետ, քանզի պետական վիճակագրության կողմից ներկայացված մարզային տվյալները ոչ լիարժեք են, և կարելի է ասել մասամբ թերի են արտացոլում հանրապետությունում տիրող իրավիճակը:

Գրականության ցանկ

  1. Լեգատում ինստիտուտ, բարգավաճման համաթիվ https://www.prosperitv.com/rankings
  2. Համաշխարհային բանկ, https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital
  3. Ղուշչյան Լ., Թերզյան Տ., Դավթյան Լ. Տարրական էկոնոմետրիկա: Երևան: Զեսթ: 2002, 279 էջ:
  4. Մանուկյան Ս. Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի որակի հետազոտություն (2018): «Այ Փի Էս Սի» Քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ: Վերջնական զեկույց QoLI-7/16: Երևան: 2019, 173 էջ:
  5. Մարկոսյան Ա., Գեղամյան Ն., Սոցիալական քաղաքականության պետական կարգավորման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2006, 396 էջ:
  6. Պետրոսյան Ա., Հակոբյան Գ. Կյանքի որակը բնութագրող բաղադրյալ ցուցանիշների անհրաժեշտությունը և հաշվարկման կարգը// Մակրոտնտեսագիտություն: 2019: N1: էջ 92-106:
  7. ….
Պատվիրել/