ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Գին՝ 39500դրամ
Էջերի քանակ՝ 79էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12695

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1 ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ և ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

1.1 Մարտահրավերների և լուծումների ամփոփ նկարագիրը

1.2  Էլեկտրաէներգետիկ ոլորտի կառուցվածքը

ԳԼՈՒԽ 2 ԲԱՎԱՐԱՐ ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

2.1  էլեկտրամատակարարման կապեր և տարածաշրջանային առևտուր որպես զարգացման խթան

2.2   Էլեկտրամատակարարման անվտանգությունը սակագների վերլուծությունը որպես գլխավոր մարտահրավեր

2.3 Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը և համեմատական վերլուծությունը

ԳԼՈՒԽ 3 ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ:

3.1  Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման մեխանիզմները ՀՀ-ում

3.2  Երկարաժամկետ զարգացման հիմնախնդիրները և խթանման ուղիները էլեկտրաէներգետիկ համակարգում

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

Հատված

Ներկայում էներգառեսուրսների ապահովումը ցանկացած երկրի տնտեսության համար դարձել է ժամանակի հրամայական։ Բացի այդ, պետք է նշել, որ մարդու կյանքի և գործունեության որևէ ոլորտ չի կարող գոյատևել առանց էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման։

Վառելիքի համաշխարհային ծավալները, պահանջարկը, սպառումը և վառելիքի գներն ամբողջ աշխարհում գտնվում են ուշադրության կենտրոնում:

Գտնվելով ողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում՝ վառելիքաէներգետիկ համալիրները նախադրյալներ են ստեղծել ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացման, միջազգային միջանցքների ստեղծման, տարբեր միջազգային էներգետիկ պայմանագրերի կնքման համար և այլն։

Գրականության ցանկ

 1. «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ անվտանգության ապահովման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 2013թ.֊ի հոկտեմբերի 23-ի N Ն 4-182 Ն կարգադրությունը, arlis.am
 2. Ա. Մարկոսյան, Է. Մաթևոսյան, Ս. Սարգսյան, ՀՀ էներգետիկայի զարգացման և Էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները, 2017թ., էջ 88
 3. Դավթյան Վ., Մի քանի դիտարկում Հայկական ԱԷԿ-ի հնարավոր փակման մասին, https://www.facebook.com/vahe.davtyan.5,
 4. Էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին և Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին ՀՀ օրենք, 09.11.2004, հոդված 1.
 5. Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք, 14.12.2004, հոդված 1.
 6. Էներգետիկայի մասին ՀՀ օրենք, 07.03.2001, հոդված 1.
 7. Էնորգոխնայողություն և էներգետիկական մենեջմենթ, Լ.Ս. Հովհաննիսյան, Երևան, Ճարտարագետ, 2008թ. (75 էջ)
 8. Կառավարությունը դադարեցնում է ԲԷՑ-ի վերաբերյալ «Տաշիր կապիտալ»-ի հետ պայմանագիրը, https://www.azatutyun.am/a/29259393.html
 9. ՀՀ էներգետիկ համակարգի երկարաժամկետ (մինչև 2036 թ.) զարգացման ուղիները, http://www.minenergy.am/storage/files/pages/pg_5007805337141_Zargacman_uxiner_-2036_11.12__1_.doc
 10. ՀՀ էներգետիկայի բնագավառի զարգացման՝ մինչև 2040 թ. ռազմավարական ծրագիր, էջ 7:
 11. ՀՀ Կառավարության 2019թ. փետրվարի 6-ի No 108-Ա որոշում, https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/31432/, 23.03.2021
Պատվիրել/