ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Գին՝ 37500դրամ
Էջերի քանակ՝ 75էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12696

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.1 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման էությունը

1.2 Մարդկային ռեսուրսների պլանավորումը, հավաքագրումը և ընտրությունը

1.3 Մարդկային ռեսուրսների ուսուցումը, կատարողականի գնահատումը և առաջխաղացումը

ԳԼՈՒԽ 2. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

2.1  Հայկական ատոմային էլեկտրակայան ՓԲԸ-ի գործունեության հիմնական ուղղությունները  և բնութագիրը

2.2. Ատոմային էլեկտրակայանի ոլորտում Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ընդհանուր բնութագիրը և կառուցվածքը

ԳԼՈՒԽ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

3.1. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը, որպես Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի զարգացման նախապայման

3.2 Աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները` Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի համատեքստում

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ  ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Ժամանակակից պայմաններում ցանկացած կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունն ամենից առաջ կախված է գլխավոր ռեսուրսի` կադրերի արդյունավետ կառավարումից: Ժամանակակից կառավարումը կազմակերպությունների հիմնական կառուցվածքում շատ կարեւորում է “մարդկային գործոնը”: Ընդհանրապես՝ որեւէ կազմակերպության կառավարումը կարելի է բաժանել 2 խմբի` կազմակերպության գործունեության կառավարումը եւ Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը: Հետեւաբար՝ պարզ է դառնում, թե որքան կարեւոր նշանակություն ունի կադրերի հետ աշխատանքը. դա ցանկացած սոցիալական համակարգի գլխավոր եւ օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ գործառույթներից մեկն է: Որքան արդյունավետորեն եւ համակարգի զարգացման հեռանկարները հաշվի առնելով է իրականացվում կադրային գործառույթը, այնքան ավելի օպտիմալ է գործում ամբողջ համակարգը:

Գրականության ցանկ

 1. Ավետիսյան Գ.Հ / Մարդկային ռեսուրսների կառավարում: (Ձեռնարկ դասախոսների և ուսանողների համար) Եր.: Լինգվա, 2009,
 2. Առաքելյան Կ., Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Երևան 2005թ., էջ 243
 3. ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ի գործունեության տարեկան հաշվետվությունները
 4. ՀԱԷԿ ՓԲԸ-ի ֆինանսական հաշվետվությունները
 5. Հովհաննիսյան Ա., Մենեջմենթի հիմունքներ, Երևան 2015թ.
 6. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթի դասագիրք, Երևան 2007թ.Баринов В.А., Харченко
 7. В.Л. Стратегический менеджмент. – М.:Инфра-М, 2005.
 8. Веснин В.Р. – Менеджмент : учебник –4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект. 2012. – 616 с.
 9. Гуияр Ф., Келли Дж. Преобразование организации. М., 2000.,
 10. Дафт Р.Л.- Менеджмент; 6-е изд./ СПБ.: Питер, 2004. -864 с.:
 11. Джини Даниэль Дак Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преобразований – М.: Альпина Паблишер, 2003.
Պատվիրել/