ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Գին՝ 39500դրամ
Էջերի քանակ՝ 79էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12697

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

1.1 Հանրային ծառայության իրավական հիմքերը, դրանց էվոլյուցիան, զարգացման միտումները և առանցքային խնդիրները

1.2Հանրային ծառայության գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

1.3 Կադրային քաղաքականության իրավական կարգավորումը հանրային ծառայության համակարգում

ԳԼՈՒԽ 2. ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄՈԴԵԼԸ

2.1 Բարեվարքության ինստիտուցիոնալ համակարգի էությունը, դրա ապահովման հիմքերը

2.2Հանրային ծառայության համակարգերի և բարեվարքության կազմակերպման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն

2.3Էթիկայի հանձնաժողովների ու բարեվարքության հարցերով կազմակերպիչների ինստիտուտի ձևավորումը և գործարկումը

ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

3.1.Հանրային ծառայողների խթանման համակարգի բարելավման և բարեվարքության ամրապնդման հիմնական ուղիները ՀՀ-ում

3.2. Հանրային ծառայության զարգացման և բարեվարքության համակարգի արդիականացման ուղիները

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Ինչպես բազմաթիվ այլ երկրներում, Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես հասարակությունն այսօր բարեփոխման փուլ է թևակոխել և փորձում է կառուցել մի պետություն, որտեղ պետք է առաջնությունը տրվի որակյալ մասնագետներին: Մասնագետներ, ովքեր կարող են արդյունավետորեն իրականացնել պետության, ավելի կոնկրետ՝ պետական կառավարման գործառույթները՝ հասարակական զարգացման նոր պահանջներին համապատասխան: Ժամանակակից պետական համակարգում կարևորվում են ոչ միայն մասնագիտական, այլև անձնային որակները: Մասնագիտական որակների վերանայման, դրանց կատարելագործման գործում մեծ է կրթական բարեփոխումների դերը, որոնք ներառում են անձնային որակների ձևավորման և զարգացման մի շարք բաղադրիչներ: Հանրային ծառայողները կարևորագույն դեր ունեն պետականության ամրապնդման, ժողովրդավարության և իրավունքի գերակայության հիման վրա հասարակության մտածողության ու հոգեբանության արդիականացման ու կայունացման գործում:

Գրականության ցանկ

 1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ.
 2. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 2018 թ.
 3. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
 4. «Դատական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
 5. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
 6. «Համայնքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, 2004 թ.
 7. «ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» «օրենք,
 8. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ. օրենք,
 9. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենք,
 10. «Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
 11. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք
 12. «Համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների օրինակելի աշխատակարգերը հաստատելու մասին» ՀՀ Տ4 նախարարի N 12-Ն հրաման,
 13. ….
Պատվիրել/