Մեծ տվյալների բազաների ներդրման և թվայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ առողջապայության համակարգում

Գին՝ 36500դրամ
Էջերի քանակ՝ 73էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12708

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ և ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

1.1 Առողջապահությունը` որպես պետական կարգավորման ոլորտ

1.2 Առողջապահության սոցիալ-տնտեսական բնութագիրը

ԳԼՈՒԽ 2. ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ և ԴՐԱՆՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՅԻ ԴԵՐԸ

2.1 ՀՀ առողջապահության համակարգի արդի վիճակը

2.2 Առողջապահության համակարգի տվյալների բազաների ստեղծման և թվայնացման հիմնախնդիրները

ԳԼՈՒԽ 3. ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ և ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ և ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

3.1 ՀՀ առողջապահության համակարգում տվյալների բազաների ներդրման և թվայնացման իրականացվող աշխատանքները

3.2 ՀՀ առողջապահության համակարգում տվյալների բազաների ներդրման և թվայնացման ոլորտի առկա հիմնախնդիրների լուծման ուղիները

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հավելվածներ

Հատված

Առողջապահությունը սոցիալական, պետական և բժշկական միջոցառումների ամբողջություն է, որը ապահովում է բնակչության առողջության պահպանումը, հիվանդությունների կանխարգելումը և բուժումը: Առողջապահության բնույթը, բովանդակությունը և ծավալը մեծապես պայմանավորված են տվյալ երկրի տնտեսության, գիտության, մշակույթի և տեխնիկական մակարդակով, և ավելին` առողջապահության մակարդակը տալիս է տվյալ տնտեսության սոցիալական ապահովվածության բնութագիրը և հանդիսանում է վերջինիս մակարդակի բնութագրման գործոններից մեկը:

Գրականության ցանկ

 1. Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատորի տարեկան հաշվետվություն, Երևան 2018թ.
 2. Պ. Ռոսս, Դ. Խաչատրյան, Հայաստանի էլեկտրոնային առողջապահության զարգացման ռազմավարությունը և 2021-2023թթ-ի միջոցառումների ծրագիրը, Երևան 2021
 3. ՀՀառողջապահության նախարարություն, Առողջություն բոլորի համար, Ազգային մոտեցում, Երեւան 1999
 4. «Բնակչությանբժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք, 04.03.1996
 5. «Պետականպատվերի շրջանակներում արտահիվանդանոցային բուժօգնության տրամադրման մասին» չափորոշիչը հաստատվել է ՀՀ ԱՆ 12.2007թ. թիվ 1924Ա հրամանով
 6. Մարդկայինաղքատությունն ու աղքատամետ քաղաքականությունը Հայաստանում, Երեւան 2005,
 7. ՂուշչյանՀ. Մակրոտնտեսականկարգավորում ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2002թ
 8. Экономика здравоохранения, под общей редакцией И.М. Шеймана, 2001.,
 9. Люблианская хартия по реформированию здравоохранения, 19 июня, 1996, ВОЗ, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/113304/E55363R.pdf
 10. Общие методологические подходы к стратегии развития здравоохранения РФ (на период 2008 2017 г.г.), Раздел: Уникальная схема распределения функций и ответственности, Мелянченко Н.Б., http://www.medlinks.ru/sections.php?op=listarticles&secid=90.)
 11. Антикризисные стратегии в национальных системах здравоохранения, Варавикова Е.А., ФГУ ЦНИИОИЗ Москва [Электронный научный журнал “Социальные аспекты здоровья населения”],
 12. 09.2010, http://vestnik.mednet.ru/content/view/278/30/lang,ru/
 13. ….
Պատվիրել/