Սփյուռքի կառույցների կազմակերպման առանձնահատկությունները (ԱՄՆ-ում հայկական սփյուռքի կազմակերպությունների օրինակով)

Գին՝ 36500դրամ
Էջերի քանակ՝ 73էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12717

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ

1.1 Հայկական սփյուռքի ծագումն ու ձևավորումը

1.2 Հայկական սփյուռքի կառուցվածքն ու առանձնահատկությունները

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՓՅՈՒՌՔԸ ԱՄՆ-ՈՒՄ

2.1 Համայնքային ինստիտուցիոնալ կառույցներ

2.2 Ամերիկահայկական հիմնական ազգային կառույցների կազմակերպական հենքը և փոխակերպումները 20-րդ և 21-րդ դարաշրջանում (ANCA, AAA, AGBU)

2.3 Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական ընկերակցություն` կառուցվածքը և կազմակերպական առանձնահատկությունները

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Սփյուռքի ինքնակազմակերպման գործում կենսական անհրաժեշտություն են կազմակերպական կառույցները, որոնց միջոցով է վերջինս որպես կենդանի օրգանիզմ իրականացնում իր գործունեությունը։

Այս տեսակետից որպես ամբողջ Սփյուռքի ինքնակազմակերպման ինստիտուտ կարևորագույն նշանակություն ունի համազգային կազմակերպության ձևավորումը` ի տարբերություն համայնքային կառույցների, որոնք հանդիսանում են Սփյուռքի առանձին համայնքների ինքնակազմակերպման ինստիտուտներ։

Գրականության ցանկ

 1. Աբրահամյան Լ., Հայաստանը և հայկական սփյուռքը. տարանջատում և հանդիպում, «21-րդ դար», 2006, թիվ 1,
 2. Դալլաքյան Կ., Հայ սփյուռքի պատմություն (hամառոտ ակնարկ), Եր., 2004,
 3. Եղիազարյան Ա., Հայ սփյուռքի պատմության պարբերացումը, «Հայագիտության հարցեր», 2014, թիվ 2,
 4. Եղիազարյան Ա., Հովհաննիսյան Է., Անանյան Մ., Հովհաննիսյան Ա., Հովսեփյան Մ., Վարդանյան Հ., ՀայրենիքՍփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև մեր օրերը, Եր., 2017,
 5. Թեոլեոլյան Խ., Վերաքննելով սփյուռք(ներ)ը. պետականազուրկ իշխանությունն անդրազգային թոհուբոհում, Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա, Եր., 2018,
 6. Կ. Նահապետյան, Ամերիկայի Հայկական Համագումարի կազմավորումը, նպատակն ու կառուցվածքը,
 7. Հակոբյան, Հ. (2012). ՀՀ-Սփյուռք գործակցության զարգացման պետական քաղաքականության հիմնախնդիրները. Սփյուռքագիտություն տեսության և պատմության հարցեր , Տարեգիրք , Երևան
 8. «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Եր., «Տիգրան Մեծ», 2003
 9. Հովյան Վ, Սփյուռքի ինքնակազմակերպման խնդիրների շուրջ,
 10. Մելիքսեթյան Հ., Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները և հայրենադարձությունը, Եր., 1985,
 11. ….
Պատվիրել/