Մաքսային հսկողության ձևերը, դրանց օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկությունները

Գին՝ 39000դրամ
Էջերի քանակ՝ 78էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12745

Բովանդակություն

Ներածություն

ԳԼՈՒԽ 1. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

1.1.  Մաքսային հսկողության  էությունը և նշանակությունը

1.2.  Մաքսային հսկողության կազմակերպման հիմնական  սկզբունքները ՀՀում

ԳԼՈՒԽ 2. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ, ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

2.1. Մաքսային հսկողության ձևերը և նպատակները

2.2 Մաքսային հսկողության իրականացման սկզբունքների կենսագործման հիմնախնդիրները ՀՀում

ԳԼՈՒԽ 3. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Մաքսային հսկողության իրավական կարգավորումը

3.2 Մաքսային հսկողության  կատարելագործման ուղիները ՀՀում

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Շուկայական տնտեսության զարգացման հետ շատ երկրներ, այդ թվում և Հայաստանը խորապես մտահոգված է անօրինական արտադրության, թմրանյութերի պահանջարկի մասշտաբներով և զարգացման միտումներով, որոնք լուրջ վտանգ են ներկայացնում մարդկանց առողջությանն ու բարեկեցությանը և բացասական հետևանքներ ունենում հասարակության տնտեսական, մշակութային և քաղաքական հիմքերի վրա: Այս առումով մեծ կարևորություն է ներկայացնում մաքսային քաղաքականության կիրառումը, մասնավորապես մաքսային հսկողության իրականացումը: Ժամանակակից Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կյանքում տեղի ունեցած մեծ փոփոխությունները փոփոխություններ մտցրեցին կառավարման գործունեության և ոլորտի շատ բնագավառներում: Դրանցից մեկն է մեր պետության արտաքին տնտեսական գործունեությունը, որի ուղեկցողն է հանդիսանում մաքսային գործը և մաքսային քաղաքականությունը: Մաքսային քաղաքականության նպատակներից մեկն էլ հանդիսանում է մաքսային հսկողության գործիքների առավել արդյունավետ կիրառման ապահովումը: Ուստի սա նշանակում է, որ մաքսային հսկողության թեմայի ուսումնասիրությունն ավելին, քան արդիական է: Մեր երկրի Մաքսային ծառայությունը, անդամակցելով համաշխարհային տարբեր կազմակերպություններին, ստանձնել է մի շարք պարտավորություններ:  Մի քանի տարվա հետևողական աշխատանքի շնորհիվ պարտավորությունները քայլ առ քայլ կյանքի են կոչվում` շոշափելի դարձնելով երբեմնի ենթադրյալ դրական գործոնները:

Գրականության ցանկ

 1. ՀՀ Սահմանադրություն, Եր., 2015
 2. Ղազինյան Գ.Ս., Վաղարշյան Ա.Գ. Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը: Հին շրջանից մինչև մեր օրերը/ ԵՊՀ.- Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014թ.:
 3. Հայաստանի հանրապետության կառավարություն որոշում Մաքսային հսկողության իրականացման մեթոդիկան սահմանելու մասին, 24 մարտի 2001 թվականի N 236.
 4. 10.2013թ. Եվրոպական միության մաքսային օրենսգիրք, N5 952/1013: www.eur-lex.europa.eu.
 5. «Մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման և ներդաշնակեցման մասին» Կիոտոյի միջազգային կոնվենցիա, «ԱԳՆՊՏ 04.30/1(27) այսուհետ՝ Կոնվենցիա: www.arlis.am
 6. ԵԱՏՄ օրենսգիրք. Ընդունվել է 04.2017. ուժի մեջ է մտել 01.01.2018թ.:
 7. «Մաքսային միության անդամ պետություններում մաքսային հսկողության և ձևակերպման կարգի մասին» 12.2008թ. համաձայնագիր www.eaeunion.org
 8. ՀՀ սահմանադրական դատարանի 01.10.2014թ. թիվ ՍԴՈ-1176 թվակիր որոշումը concourt.am
 9. 10.2013թ. Եվրոպական միության մաքսային օրենսգիրք, N5 952/1013: www.eur-lex.europa.eu.
 10. Агапова А.В. Таможенный аудит: государственный контроль или предпринимательская деятельность: Ученые записки Санкт-Петербурского имены В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2011, N2 2 (39):
 11. Азарова Ю.Ф., Баландиной Г.В. Комментарий к таможенному кодексу Российской Федерации — Москва: Норма, 2004:
 12. ….
Պատվիրել/