Ընտրական մարմինների գործառույթները տեղական և համապետական ընտրությունների ժամանակ

Գին՝ 33000դրամ
Էջերի քանակ՝ 66էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12755

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Ընտրական մարմինների կազմավորումը ՀՀ-ում /ԿԸՀ, ՏԸՀ և տեղամասային ԸՀ/

Գլուխ 2. Համապետական ընտրություները ՀՀ-ում /ՀՀ ԱԺ ընտրություններ/: Ընտրական մարմինների գործառույթների միջազգային փորձը

Գլուխ 3. Տեղական ընտրությունները ՀՀ-ում /համամասնական և մեծամասնական, դրանց առանձնահատկությունները/

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Ընտրությունների սկզբնավորումից առ այսօր ընտրական իրավունքն իր էությամբ ու կարևորությամբ միշտ էլ եղել է քաղաքական գործիչների և մասնագետների ուշադրության կենտրոնում: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ընտրական համակարգը և ընտրական իրավունքն էական նշանակություն ունեն ժողովրդավարական մյուս ինստիտուտների կազմավորման համար: Անշուշտ, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը կարևոր տեղ, դեր և նշանակություն ունի ոչ միայն քաղաքական համակարգում, այլև քաղաքացիների քաղաքական իրավունքների համակարգում: Քաղաքացիները (բնակչությունը) իրենց կարևորագույն քաղաքական իրավունքներից մեկը իրականացնում են ընտրությունների միջոցով, որը կարևոր նշանակություն ունի նաև երկրի ժողովրդավարական լինելու և քաղաքացիների կարծիքը հաշվի առնելու գործընթացում

Գրականության ցանկ

  1. Թովմասյան Հ., Պողոսյան Վ., Ավետիսյան Ա., Ընտրական օրենսդրության և ընտրական վարչարարության մասին, Երևան, 2007, 318 էջ
  2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Երևան, 2010, 250 էջ
  3. Մուրադյան Մ. Հ. «Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք» ընդհանուր մաս, ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, 2009, էջ 305
  4. Շաթիրյան է., Մանասյան Ա., Հովհաննիսյան Ա., «Ընտրական օրենսդրության արդի հիմնահարցերը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում», Զանգակ հրատ., Երևան 2013, էջ 196
  5. Թոխյան Ֆ., Խորհրդարանական ընտրությունների սահմանադրաիրավական կարգավորման հիմնախնդիրները երիտասարդ ժողովրդավարական երկրներում (ՀՀ օրենսդրության հիման վրա).- Եր., ՌՀՀ հրատ., 2004, էջ 251
  6. Ընտրությունների մասնագիտական դասընթացների ուղեցույց, Եր., 2011, էջ 151
  7. Եղյան Ռ.Հ. Հայաստանի Հանրապետության ընտրական համակարգը: Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի պետական համալս. հրատ., 2000, էջ 114
  8. Միջազգային ընտրական չափանիշների կիրառումը, Եվրոպայի խորհրդի ձեռնարկ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար, նոյեմբեր 2016թ., էջ 187
  9. Ղազարյան Կ., Ընտրությունների քո ուղեկիցը. Եր., 2007, էջ 210
  10. ….
Պատվիրել/