ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Գին՝ 38000դրամ
Էջերի քանակ՝ 76էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12766

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ ՈՒ ԴՐԱ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

11. Ուսումնական գործընթացի բնութագիրը

1.2. Ուսուցման գործընթացի կառուցվածքն ու գործառույթները

ԳԼՈՒԽ ԵՐԿՐՈՐԴ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐ

2.1. Ուսուցման կազմակերպման անհատական-խմբային ձևերը

2.2. Դասը որպես ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձև 

2.3. Ուսուցման կազմակերպման ոչ հիմնական ձևերը  

ԳԼՈՒԽ ԵՐՐՈՐԴ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

3.1 Ուսուցման կազմակերպման միջոցների բնութագիրը

3.2. Ուսուցման կազմակերպման առցանց միջոցներ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ       

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ         

Հատված

Անվիճելի է, որ ժամանակակից պայմաններում երբեք չի կարելի ուսուցումը մեկնաբանել որպես սովորողների մեջ միայն գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների որոշակի համակարգի ձևավորում: Այժմ խնդիր է դրվում ուսուցումը կազմակերպելու այնպես, որ այն առավելագույն չափով ապահովի դպրոցականների հոգեկան, մտավոր զարգացումը: Դրա համար էլ սովորաբար խոսում են ոչ թե պարզապես ուսուցման, այլ զարգացնող ուսուցման մասին: Զարգացումը դառնում է մանկավարժական գործընթացի գլխավոր բառը՝ որպես «սովորել» հասկացության այլընտրանք:

Գրականության ցանկ

 1. Ամիրջանյան Յ., Մանկավարժություն, Երևան, 2004:
 2. Այվազյան Հ., Դասի կառուցվածքային տարրերի կիրառումը հանրակրթական առարկաների օրվա պլանների կազմման գործընթացում, Երևան, 2014:
 3. Ասատրյան Լ. Թ. և ուրիշներ, Մանկավարժություն (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ բուհերի համար ), Երևան, 2011:
 4. Ասատրյան Լ. Թ., Կարապետյան Ա. Ս., Մ. Ա. Ասատրյան,  Ցոլակյան Թ. Ֆ., Կրթության համակարգի կառավարման հիմունքներ, Մաս 1, Եր., 2003:
 5. Կենսաբանություն (կրթակարգ, չափորոշիչներ, առարկայական ծրագրեր, ուսուցման նյութեր և մեթոդներ), Երևան, 2007:
 6. Կոմենսկի Յ.Ա., Մեծ դիդակտիկա, Երևան, 1962:
 7. Պետրոսյան Հ. Հ., Կոմպետենտային մոտեցումը և մասնագիտական կրթության որակի ապահովումը, Ե., 2013:
 8. Սիմոնյան Ց.Ռ., Ակնարկներ հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմության, Երևան, 1971:
 9. Սիսյան Ս., Բաբա­յան Ի., Աղու­զումցյան Գ., Բարձ­րագույն դպ­րո­ցի մանկա­վարժու­թյուն, ուսում­նամե­թոդական ձեռ­նարկ, Ե., 2015, էջ 99:
 10. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебновоспитательного процесса подготовки специалистов. — М., 1989, с.3.
 11. Блинов В.И., Виненко В. Сергеев И.Ц., Методика преподавания в высшей школе. Изд-во Юрайт, М, 2014.
 12. Гареев В.М., Куликов С.И., Дурко Е.М. Принципы модульного обучения// Вестник высш. шк. — 1987. — № 8.
Պատվիրել/