Ներդրումային ռիսկերի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Գին՝ 35000դրամ
Էջերի քանակ՝ 70էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12768

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

1.1  Ներդրումների ռիսկերի էությունն ու տնտեսական բովանդակությունը առանձնահատկությունները

1.2 Ներդրումային ռիսկերի դասակարգման հիմնական մոտեցումները

1.3 Ներդրումային ռիսկերի դրսևորման առանձնահատկությունները

ԳԼՈՒԽ 2.ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ և ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Ներդրումային ռիսկերի գնահատման հիմնական մեթոդները և դրանց առանձնահատկությունները

2.2.Ներդրումային ռիսկերի կառավարման հիմնական մեթոդները և միջազգային փորձի վերլուծություն   

ԳԼՈՒԽ 3. ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ       

3.1 Ներդրումային ռիսկերի դրսևորման հիմնական առանձնահատկությունները Հայաստանի տնտեսության մեջ և ՀՀ պետական քաղականության հիմնական ուղղությունները՝ ներդրումային ռիսկերի համատեքստում

3.2 Ներդրումային ռիսկերի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները՝ ներդրումների հոսքերի խթանման համատեքստում

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Վերջին տասնամյակում կատարվող տնտեսական վերափոխումներն ուղեկցվում են արտաքին և ներքին բնույթի մի շարք սոցիալ-տնտեսական երևույթներով, որոնց թվին կարելի է դասել համաշխարհային տնտեսության գլոբալացումը, մրցակցության աճը, կազմակերպությունների հիմնական արտադրական միջոցների մաշվածությունը, արագացված տեղեկատվական հոսքը և տեխնոլոգիական զարգացումները, տարերային գնաճը, ֆինանսական շուկաների անկայունությունը, կազմակերպությունների վերակազմավորումը` միավորման և հզորների կողմից կլանման ճանապարհով, ռազմավարական միությունների, նորարարական կազմակերպությունների ստեղծումը և այլն:

Գրականության ցանկ

 1. ՀՀ կառավարություն, Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման ծրագրեր։ Հատվածային հաշիվներ
 2. «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասինե ՀՕ-282-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենք, ընդունված 2020 թվականի հունիսի 1-ին
 3. «Հարկային ամփոփագրեր 2020ե
 4. ՀՀ ներդրումային քաղաքականության ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը, 2022թ.
 5. Գրիգորյան Լ.Հ., Տնտեսական գործունեության ռիսկերի վերլուծությունը, Երեւան 2006,
 6. Յու. Սուվարյան, Մենեջմենթի դասագիրք, Երևան 2007,
 7. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, գլխ. խմբ. Լ. Բադանյան, Երեւան 2007,
 8. Балабанов И.Т., Риск-Менеджмент, М., ИНФРА-М, 2006,
 9. Бернстайн П., Против богов: укрощение риска, Пер. с англ., М.: ЗАО “Олимп Бизнес”, 2000
 10. Боди, А. Кейн, А.Дж. Маркус, Принципы инвестициий, МоскваСанкт-Петербург-Киев: Вильямс, 2008,
 11. Быкова Н. Н. Мероприятия по оптимизации управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью предприятия на примере ОАО «АвтоВАЗ» / Н. Н. Быкова, Ф. Ф. Алиев // Молодой ученый. — 2014. — № 14.
 12. Гидденс Э., Судьба, риск и безопасность, Пер. к.ф.н. С.П. Баньковской, THESIS, #5, 2004.
 13. ….
Պատվիրել/