Դեբիտորական պարտքերի կազմի և կառուցվածքի վերլուծություն (Մեկս Ակմե ՍՊԸ Հաշվապահական ընկերություն)

Գին՝ 25500դրամ
Էջերի քանակ՝ 51էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 12772

Բովանդակություն

Ներածություն    

Գրականության ակնարկ      

Հետազոտության մեթոդաբանություն

Վերլուծություն

Եզրակացություններ

Օգտագործած գրականության ցանկ

 Հավելվածներ

Հատված

Դեբիտորական պարտքերի առկայությունը վկայում է կազմակերպության դրամական միջոցների հոսքերի կրճատման, դրամական միջոցների` սառեցված վիճակում գտնվելու մասին: Ընդ որում դեբիտորական պարտքերի` ժամանակին վճարման հանդեպ անհետևողականությունը, ինչը կարող է առաջացնել անհուսալի դեբիտորական պարտքեր, վտանգ է ներկայացնում կազմակերպության ֆինանսական կայունության համար: Կազմակերպությունը պարտավորվում է մշտական վերահսկողություն սահմանել դեբիտորական պարտքերի գծով պարտապանների պարտավորությունների ժամանակին կատարման հանդեպ:

Գրականության ցանկ

 1. ՀՀ օրենքը Հաշվապահական հաշվառման մասին
 2. Գրիգորյան Լ.Հ. Աուդիտ: Ուսումնական ձեռնարկ Եր.: Տնտեսագետ. 2016- 394 էջ:
 3. Գրիգորյան Լ.Հ. Կազմակերպությունների տնտեսական և ֆինանսական ռիսկերի գնահատում: Մենագր. Եր.: Հեղինակային հրատարկություն 2017.-436 էջ:
 4. Գրիգորյան Լ.Հ., Միրզոյան Ն. Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծություն և վարկանշում: Ուսումնական ձեռնարկ Եր.: Տնտեսագետ. 2018- 156 էջ:
 5. Սարգսյան Ա.Զ., Առաքելյան Կ.Ա. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն Ուսումնական ձեռնարկ Եր.: Տնտեսագետ. 2005
 6. Ա. Բայադյան «Ֆինանսական վերլուծությունե, Երևան 2008թ.
 7. Ա.Գ. Ճուղուրյան «Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններումե ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Նոյան տապանե 2004թ.
 8. Ա. Հ. Սարգսյան, Ա.Մ. Մարջանյան, Ն.Ս. Օգանեզովա «Հաշվապահական հաշվառումե ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2019թ.
 9. Васильева Л.С. Финансовый анализ: учебник / Л.В. Васильева, М.В. Петровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2008
 10. Вахрушина М.А. Управлеенческий анализ: учебное пособ. – 5 – е изд. стер- М.: Омега –Л, 2008
 11. ….
Պատվիրել/