Սոցիալական դեպքի վարման առանձնահատկությունները ՀՀ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններում

Գին՝ 26500դրամ
Էջերի քանակ՝ 53էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 12776

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1 Սոցիալական դեպքի վարման էությունը, նպատակները և խնդիրները

1.2Սոցիալական դեպքի վարման փուլերը

ԳԼՈՒԽ 2. ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

21 Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների կառուցվածքը ՀՀ-ում

22 ՀՀ-ում գործող միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների հիմնական գործառույթները

ԳԼՈՒԽ 3  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐՈՒՄ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

3.1.Սոցիալական դեպքի վարման իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններում սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր

3.2 Սոցիալական հետազոտության վերլուծություն

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

ՀՀ-ում անկախացումից հետո սկսված տնտեսական ճգնաժամը պատճառ դարձավ գործազրկության աճի, ինչի հետևանքով բազմաթիվ ընտանիքներ հայտնվեցին աղքատության ճիրաններում: Աղքատության և գործազրկության խնդիրները լուծելու, բնակչության սոցիալապես անապահով խավին ինչ որ ձևով օգնելու համար կառավարությունը հանձն առավ մի շարք ծրագրեր, որոնք տարիների ընթացքում թարմացվեցին ու նորացվեցին, համապատասխանեցվեցին եվրոպական նույնանման ծրագրերի մոդելներին: Միասնական սոցիալական ծառայությունների մատուցման բնագավառում վերջին բարեփոխումը կապված է դեպքի վարման և դեպք վարողի հետ:

Գրականության ցանկ

 1. ««Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ տեղեկանք, աղբյուրը՝ http://www.parliament.am/draft_docs6/K-138_teghekanq.pdf
 2. «Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ» ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002,
 3. Երեխաների պաշտպանության ցանց, դասախոսություն, աղբյուրը՝ https://www.youtube.com/watch?v=azLDLi1tAVg
 4. ՀՀ Աշխատանքի Եվ Սոցիալական Հարցերի Նախարարություն, Ինտեգրված Սոցիալական Ծառայությունների Համակարգի Ներդրման Փորձնական Ծրագրի Հիմնական Իրավական Ակտերի Ժողովածու, աղբյուրը՝ http://mlsa.am/wp-content/uploads/2017/04/ALL-text-integrvac.pdf
 5. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2012 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 123-Ա/1 հրամանի N 5 հավելված, https://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150123
 6. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական կայք, Միասնական սոցիալական ծառայության կառուցվածքը, աղբյուրը՝ https://socservice.am/about-us
 7. ՀՀ Կառավարության որոշում, 10.09.2015, աղբյուրը՝ http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=100588
 8. ՀՀ միասնական սոցիալական ծառայության պաշտոնական կայքէջ Միասնական Սոցիալական Ծառայություններ (socservice.am)
 9. Մարինե Յարմալոյան, ՀՀ-ում արդյունավետ գործառող սոցիալական պաշտպանության համակարգի ստեղծման հնարավորությունները , http://test.journals.sci.am/index.php/banber-ysu-soc-eco/article/view/255/178
 10. Սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական չափորոշիչներ, «Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա, Հայաստանում ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, Երևան 2015,
 11. Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ» ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, Երևան, 2002,
Պատվիրել/