Բնական ռեսուրսների արդյունքահանման և վերամշակման կառավարման ուղղությունները ՀՀ-ում

Գին՝ 32500դրամ
Էջերի քանակ՝ 65էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 12777

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. Բնական ռեսուրսների ներուժը, դերը և տեղը տնտեսական զարգացման համակարգում

1.1 ՀՀ բնական ռեսուրսների տնտեսական նշանակությունը

1.2 ՀՀ բնական ռեսուրսների բնական և սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները     

1.3 ՀՀ բնական ռեսուրսների արդյունահանման հիմնախնդիրները կախված ռելիեֆային առանձնահատկություններից      

Գլուխ 2. ՀՀ բնական ռեսուրսների տնտեսական սուբստանցիան և կառավարման առանձնահատկությունները

2.1  Բնական ռեսուրսների արդյունահանման հիմնական առաձնահատկությունները կախված ընդերքաօգտագործման կառավարման ազդեցությունից       

2.2 Բնական ռեսուրսների վերամշակման զարգացման ուղղությունները  և բնապահպանական հիմնախնդիրների նվազեցման ուղիները ՀՀ-ում  

2.3  Բնական ռեսուրսների և բնական գործոնների արդյունավետ կառավարման հեռանկարները ՀՀ-ում

Գլուխ 3.  ՀՀ-ՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՐՑՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ   

Եզրակացություններ և առաջարկություններ    

Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Ներկայումս մարդկությանը հատկապես մտահոգում է չվերականգնվող ռեսուրսներով ապահովվածության խնդիրը: Այդ ռեսուրսները օգտակար հանածոներն են` տարբեր տեսակի հումքային և վառելիքային ռեսուրսները: Արդեն եզակի չեն այն դեպքերը, երբ  առանձին երկրներում և նույնիսկ համաշխարհային մասշտաբով այդ ռեսուրսների պակասը հասցրել է ճգնաժամի:

Ռեսուրսների համամոլորակային հիմնախնդրի երկրորդ կողմը, ինչպես ասվեց, դրանց արդարացի բաշխումն է աշխարհի երկրների միջև: Սրա հիմքում ընկած է բնական ռեսուրսների պաշարների և նրանց պահանջարկի խիստ անհամաչափ բաշխումը: Դրանց հիմնական, գլխավոր պաշարները կենտրոնացված են հիմնականում կախյալ, նոր զարգացող երկրներում, մինչդեռ սպառումը` արդյունաբերական առումով բարձր զարգացած երկրներում:

Գրականության ցանկ

 1. Ա. Մարկոսյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքներ» Երևան 2002
 2. Գ. Ե. Կիրակոսյան «Անցումային տնտեսության վերափոխումները» Երևան 2002
 3. Գ.Բ. Գրիգորյան, Լեռնային լանդշաֆտների պահպանության հիմունքներ Երևան 1982
 4. Հարությունյան Լ., Հայաստանի Հանրապետության բնությունը, նրա պահպանության և հարստացման ուղիները, Երևան, 2005
 5. Հայրապետյան Է, Բնության պահպանության հիմունքներ Երևան 1983
 6. Մարախանյան Ս., Բնապահպանության հիմունքներ Երևան 2006
 7. Մ.Ս. Մելքումյան, Երկրորդային հումքային ռեսուրսների օգտագործման պրոբլեմը Հայաստանի Հանրապետությունում; Երևան 1991
 8. А.Эндерс, И.Квернер. Экономика природных ресурсов, 2-е изд. — СПб.: Питер, 2004.
 9. Воронцов А. И., Щетинский Е. А., Никодимов И. Д. Охрана природы. — М.: Агропромиздат, 2004.
 10. Кормилицын М. С. Основы экологии. — М.: МПУ, 2002.
 11. Клинков А. С., Белов П. С., Соколов М. В.,Утилизация и вторичная переработ-ка полимерных материалов. Тамбов, 2005,
 12. ….
Պատվիրել/