Ժամանակակից տնտեսական ճգնաժամերը և կայունացող քաղաքականության առանձնահատկությունները

Գին՝ 21500դրամ
Էջերի քանակ՝ 43էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 12778

Բովանդակություն

Ներածություն  

Գրականության ակնարկ

Հետազոտության մեթոդաբանությունը   

Վերլուծություն

Տնտեսական ճգնաժամերի համեմատական վերլուծությունը

Մինչճգնաժամային և հետճգնաժամային տնտեսական զարգացումների վերլուծությունը ՀՀ–ում

Պետական կայունացնող քաղաքականությունը և հակաճգնաժամային միջոցառումների բարելավման հիմնական մոտեցումները ՀՀ-ում

Եզրակացություն     

Օգտագործած գրականության ցանկ

Հատված

Աշխարհում ոչ մի երկիր զերծ չի մնում ճգնաժամային երևույթներից, որոնք ժամանակ առ ժամանակ առաջանում են տարբեր երկրներում՝ ունենալով իրենց յուրահատուկ խորքային պատճառները: Տնտեսական հարաբերությունների զարգացման պատմությունը վկայում է, որ ճգնաժամերը հանդիսանում են սոցիալ-տնտեսական համակարգերի զարգացման գործընթացի անբաժան մասը: Համաշխարհային տնտեսության զարգացումների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տնտեսական ճգնաժամերին արդյունավետ կերպով արձագանքելու և դրանց բացասական ազդեցությունները մեղմելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել ոչ միայն տնտեսական ճգնաժամերի էության խորը և համակողմանի վերլուծություն, այլև ուսումնասիրել, վերլուծել և գնահատել համաշխարհային տնտեսության մեջ տնտեսական ճգնաժամերի հաղթահարմանն ուղղված հակաճգնաժամային միջոցառումների կոնկրետ ուղղությունները և մեթոդները` վերջիններիս կատարելագործման և նոր ճգնաժամային մարտահրավերներին արդյունավետ կերպով հակազդելու համար:

Գրականության ցանկ

 1. Ամփոփ հաշվետվություն՝ ՀՀ կառավարության հակաճգնաժամային միջոցառումների մասին
 2. Հարությունյան Վ.Լ., Խաչատրյան Վ.Վ., Ճգնաժամ. Մակրոտնտեսական իրավիճակն աշխարհում և Հայաստանում, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, Գիտություն, 2010,
 3. Հարությունյան Վ.Լ., Սարգսյան Կ., Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառները և դրա ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա, Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր), Գիրք 1, Երևան 2012
 4. ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր,
 5. ՀՀ ԿԲ, Հայաստանի ֆինանսական համակարգը. զարգացումը, վերահսկողությունը, կարգավորումը, 2008
 6. Ղուշչյան Հ.Բ., Մակրոտնտեսական կարգավորումի ընդհ. խմբագր., Երևան 2002,
 7. Մանասերյան Թ., Ֆինանսական ճգնաժամի դասերը, Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #10 (99), հոկտեմբեր 2008,
 8. Սարգսյան Կ., Ճգնաժամերի էությունը, տեսակները և դասակարգումը, Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր), Գիրք 2, Երևան 2012
 9. Սարգսյան Կ․, Պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության արդոյւնավետության բարձրացման հիմնախնդիրները, Եր․։ ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ․, 2016.
 10. Սարգսյան Կ., Սարգսյան Ա., Տնտեսական համակարգի զարգացման պարբերաշրջանները և դրանց առաջացման պատճառները, Սոցիալտնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր), Գիրք 2, Երևան 2012
 11. Սարգսյան Կ., Սաֆարյան Խ., Համաշխարհային տնտեսության մեջ առկա ցիկլերը, դրանց տեսակները և առաջացման պատճառները, Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #4 (142), ապրիլ 2012
 12. Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ), խմբ.` տ.գ.դ., պրոֆ. Գր.Ե. Կիրակոսյանի և տ.գ.թ., պրոֆ. Ի.Ե. Խլղաթյանի, Եր., Տնտեսագետ, 2009,
 13. ….
Պատվիրել/