Տուրիստական ընկերություն MS ACCESS-ում

Գին՝ 38500դրամ
Էջերի քանակ՝ 27էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 12779

Բովանդակություն

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

1 Տվյալների հենքերի կզմակերպման ձևերը

2.Աղյուսակների ստեղծում MS ACCESS-ում:

3. Աղյուսակների հետ աշխատանքը MS ACCESS-ում

4 Տվյալների սխեմայի ստեղծում

5. Ձևերի հետ աշխատանքը MS ACCESS-ում

6 Մակրոսների ստեղծում   

7 Գլխավոր մենյուի տեղծում       

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հատված

Տվյալների հենքերը և նրանց ղեկավարման համակարգերի դերը դժվար է գերագնահատել ժամանակակից աշխարհում: Առավել ևս, որ եթե նախորդ դարը կոչվում էր ատոմային ապա 21-րդ դարը կոչվում է տեղեկատվական: Եվ իրոք ժամանակակից կյանքը գերհագեցած է ինֆորմացիոն հոսքերով, և այդ հսկա հոսքերի մեջ գտնել ամեն մեկին անհրաժեշտ տեղեկատվություն, բավականին դժվար եթե ոչ անհնար գործընթաց է: Խնդիրը լուծելու համար անցյալ դարի 60-ական թվականներից սկսել են մշակել տվյալների հավագման, խմբագրման և վերահսկման տարատեսակ համակարգեր: Դրա արդյունքում ստեղծվեցին տվյալների կարգավորված պահպանման համակարգեր՝ տվյալների հենքեր: Տվյալների հենքերը դրանք տեղեկատվական մոդելներ են, որոնք հնարավորություն են տալիս տեսակավորել և պահպանել միանման հատկանիշներ ունեցող օբեկտների խմբերի մասին տվյալներ: Ծրագրային ապահովվման միջոցները, որոնք նախատեսված են տվյալների հենքերի հետ աշխատելու համար կոչվում են տվյալների հենքերի ղեկավարման համակարգեր (ՏՀՂՀ): ՏՀՂՀ-ն օգտագործվում է մեծ ծավալի տվյալների տեսակավորված պահպաման և օգտագործման համար:

Գրականության ցանկ

  1. Սիմոնյան Ա.Շ., ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԵՆՔԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ: ՈՒսումնական ձեռնարկ/ Ա.Շ. Սիմոնյան; ՀՊՃՀ.-Եր.: Ճարտարագետ. 2014.- 36 էջ:
  2. Бекаревич, Ю. Б. Б42 Самоучитель Access 2010 / Ю. Б. Бекаревич, Н. В. Пушкина. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 432 с.: ил. + CD-ROM ISBN 978-5-9775-0651-9
  3. Бекаревич, Ю. Б. Б42 Самоучитель Microsoft Access 2013 / Ю. Б. Бекаревич, Н. В. Пушкина. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 464 с.: ил. — (Самоучитель) ISBN 978-5-9775-3299-0
  4. Белый, Евгений Константинович.Б439 Введение в Microsoft Access [Электронный ресурс] : учебное электронное пособие для учащихся средних школ / Е. К. Белый ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования Петрозавод. гос. ун-т. — (Математика не для ЕГЭ). — Электрон. дан. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2020. — 1 электрон. опт. диск ;
  5. Microsoft Access for Beginners & Advanced Users 2022 / English | 2022 | ASIN: B09X5Q1XFD | 190 pages | EPUB | 5.82 Mb
  6. Microsoft Access 2019 Bible , English by Michael Alexander & Dick Kusleika/1136 Pages · 2019 · 49.1 MB ·
Պատվիրել/