Պետական ֆինանսական վերահսկողության դերը հանրային ֆինանսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման գործում

Գին՝ 23000դրամ
Էջերի քանակ՝ 46էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 12782

Բովանդակություն

Ներածություն

Գրական ակնարկ

Հետազոտության մեթոդաբանություն

Վերուծություն

Պետական ֆինանսական վերահսկողության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

ՀՀ բյուջետային վերահսկողության կատարելագործման ուղիները

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Պետական ֆինանսական միջոցների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման առումով, ակնհայտորեն, կարևոր նշանակություն ունի երկրում գործող ֆինանսական վերահսկողության համակարգը, որի արդյունավետ գործունեությունն, իր հերթին, պայմանավորված է վերահսկողության ձևերով, տեսակներով և մեթոդներով: Դրանց շարքում, ակնհայտորեն, իր կարևորությամբ հատկապես առանձնանում է պետական վերահսկողությունը, որն ուղղված է պետության ֆինանսատնտեսական քաղաքականության իրականցմանը, ֆինանսական համակարգի զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը, պետական սեփականության և ֆինանսական միջոցների արդյունավետ և խնայողաբար օգտագործմանը, ֆինանսական պարտավորությունների ժամանակին և պատշաճ կատարմանը:

Գրականության ցանկ

 1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015թ․
 2. «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, 1997թ։
 3. «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենք, 2018թ․
 4. 2021 թվականի բյուջետային ուղերձ», ՀՀ Կառավարություն, Երևան, 2020թ։
 5. ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի եզրակացությունը ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ, http://www.armsai.am/files/conclusion2021.pdf
 6. Հայաստանի հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի 2020-2023 թվականների ռազմավարական զարգացման ծրագիր, 2020թ․, http://armsai.am/hy/sdp
 7. https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=75497
 8. https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=49156
 9. https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/30716/
 10. https://armstat.am/file/article/sv_12_22a_211.pdf
 11. ….
Պատվիրել/