ՆԱՂԱՇ ՀՈՎՆԱԹԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Գին՝ 10000դրամ
Էջերի քանակ՝ 20էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 12786

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ ԱՌԱՋԻՆ

ՆԱՂԱՇ ՀՈՎՆԱԹԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1.1.Նաղաշ Հովնաթանի կյանքն ու գործունեությունը

1.2.Նաղաշ Հովնաթանի քնարերգության թեմատիկան

ՕԳՏԱԳՈՐԾԱԾ  ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Նաղաշ Հովնաթանը միջնադարի հայ նշանավոր բանաստեղծներից մեկն է, հանճարեղ Սայաթ-Նովայի անմիջական նախորդը: Հովնաթանը հանդես եկավ այն ժամանակ, երբ մի կողմից լռել էին միջնադարյան տաղերգուները, մյուս կողմից հրապարակ էին իջնում աշուղները:  Նա հայտնի է եղել ոչ միայն Հայաստանում, այլև Վրաստանում: Վրաց Վախթանգ Վեցերորդ թագավորի պալատական աշուղն ու նկարիչն էր: Մեծ կենսասերը հայ քնարերգությունը հարստացրել է նոր ժանրերով՝ խնջույքի, ուրախության երգերով ու երգիծական ոտանավորներով, որոնք խիստ քննադատում են մարդկային կյանքում մշտապես տեղ գտած ագահությունը, ծուլությունը, խաբեությունը, տգիտությունը, նախանձը, անբարոյականությունը: Այդ տաղերն ունեն ճանաչողական մեծ արժեք:

Գրականության ցանկ

  1. Աբեղյան Մ., Երկեր, հտ. Դ, Երևան, 1970:
  2. Աբեղյան Մ., Հայոց հին գրականության պատմություն, գ. 2-րդ, Երևան, 1946:
  3. Դոլուխանյան Ա., Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, Երևան, 2008:
  4. Թումանյան Հ., Նաղաշ Հովնաթանը և նրա, Քուչակ Նահապետի, ու Սայաթ-Նովայի սերը, Թիֆլիս, 1916:
  5. Մկրտչյան Մ., Նաղաշ Հովնաթան, Երևան, 1957:
  6. Նաղաշ Հովնաթան Ն. , Բանաստեղծություններ, Երևան, 1952:
  7. Նաղաշ Հովնաթան, Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2022:
  8. Չօպանեան Ա., Նաղաշ Յովնաթան աշուղը եւ Յովնաթան Յովնաթանեան նկարիչը, Փարիզ, 1910:
Պատվիրել/