Ձկնային ապրանքների ապրանքնագիտական բնութագիրը

Գին՝ 2000դրամ
Էջերի քանակ՝ 10էջ
Ապրանքագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 13002

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենք, 2001թ.
2.Ս. Սարատիկյան, Ապրանքագիտության տեսության ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2006թ.
3.Репников Б.Т. «Товароведение и биохимия рыбных товаров»/ — М: издательство — торговая корпорация «Дашков и Кº», 2008г. – с.220,
4.Родина Т.Г. «Товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов»/ — М: «Академия», 2007г.
Պատվիրել/