Ապրանքային կորուստների բնութագիրը

Գին՝ 1200դրամ
Էջերի քանակ՝ 6էջ
Ապրանքագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 13004

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.«Հարկման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի փաստացի այլ կորուստների չափերը սահմանելուկարգի մասին» N1594-Ն որոշում, 20.12.2012/ http://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=80188:
2.«Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենք», Հոդված 21,22/ 30.09.1997:
3.Լ.Սարատիկյան, Ապրանքագիտության հիմունքներ, Երևան 2007:
Պատվիրել/