Ապրանքների սպառողական արժեքը, մսային ապրանքներ

Գին՝ 1200դրամ
Էջերի քանակ՝ 6էջ
Ապրանքագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 13008

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. Սարատիկյան Ս., Ապրանքագիտության տեսության համառոտ դասընթաց, Երևան – 2006թ.
2. Սարատիկյան Ս. Լ, Ապրանքագիտության հիմունքներ, Երևան. 2002թ
Պատվիրել/