Ապրանքների դասակարգումը և տեսականին: Կոշկեղենային ապրանքների ապրանքագիտական բնութագիրը

Գին՝ 1600դրամ
Էջերի քանակ՝ 8էջ
Ապրանքագիտություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 13012

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Ս. Սարատիկյան, Ապրանքագիտության տեսության համառոտ դասընթաց, Երևան 2006թ.
2.Պողոսյան Հ.Վ., Կաշի–կոշկեղեն ապրանքների ապրանքագիտություն, Ե., 1970:
Պատվիրել/