Լեռնային Ղարաբաղը` որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ

Գին՝ 1000դրամ
Էջերի քանակ՝ 5էջ
Միջազգային իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 13644

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Վ. Քոչարյան Միջազգային իրավունք, Երևան 2002
2.Ф.В. Игнатенко, О.Н. Туинов Международное право, Москва 1998
3.Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова Международное право, Москва 2001
4.Д.Н. Левин Принцип мирного разрешения международного споров, М., 1977
5.М.В. Янковский Мирные средства Разрешения международных споров, Ташкент, 1957
6.Л.Н. Анисимов Международно-правовые средство разрешения международных конфликтов, М.,1975
Պատվիրել/