ՀՀ կողմից կնքված և վավերացված միջազգային պայմանագրերը որպես ՀՀ իրավական համակարգի բաղկացուցիչ մաս

Գին՝ 2000դրամ
Էջերի քանակ՝ 10էջ
Միջազգային իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Ռեֆերատ
Աշխատանքի ID` 13645

Բովանդակություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Վ. Քոչարյան, Միջազգային իրավունք, Ե. 2002
2.ՀՀ օրենքը ‘Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի մասին’, ընդունվել է 22.02.2007
Պատվիրել/