Իրեղեն ապացույցները քրեական դատավարությունում

Գին՝ 4000դրամ
Էջերի քանակ՝ 20էջ
Քրեական դատավարություն
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 13749

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Իրեղեն ապացույցները քրեական դատավարությունում
2. Ապացույցների տեսակները (ցուցմունքներ և իրեղեն ապացույցներ)
3. Իրեղեն ապացույցները որպես ապացուցման միջոց
Վերջաբան
Գրականության ցանկը

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1.Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Դատավարություն – 1998թ.
2.Հայաստանի Հանրապետության Քրեական Դատավարության օրենսգիրք – 1998թ.
3.ՀՀ. Սահմանդրություն – 1995թ.
4.Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР.
5.Научно-практический комментарий к УПК РСФСР под ред. Лебедева В.М., Божьева В.П. – М.:СПАРК, 1995
6.Научно-практический комментарий к УПК РСФСР под ред. Божьева В.П. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.:СПАРК, 1997.
Պատվիրել/