Վստահության վրա հիմնված ընկերակցության իրավասությունները

Գին՝ 2400դրամ
Էջերի քանակ՝ 12էջ
Քաղաքացիական իրավունք
Աշխատանքի տեսակ՝ Կուրսային
Աշխատանքի ID` 13755

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Վստահության վրա հիմնված ընկերակցության իրավասությունները
2. Վստահության վրա հիմնված ընկերակցության ընդհանուր դրույթները:
3. Վստահության վրա հիմնված ընկերակցության կանոնադրությունը և կառավարումը:
4. Վստահության վրա հիմնված ընկերակցության ավանդատուի իրավունքները և պարտականությունները: 5. Այդ կարգի ընկերակցության լուծարումը:
Եզրակացություն

Հատված

Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ

1. ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխություններով), ՀՀՊՏ 2005.12.05/ Հատուկ թողարկում Հոդ. 1426
2. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունվել է 1998 թվականի մայիսի 5-ին, ՀՕ-239:
3. Բարսեղյան Տ. Կ., Գործարարական իրավունք, Երևան, ԵՊՀ, 2009:
4. ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, Տ. Կ. Բարսեղյան, Երևան, 2008:
Պատվիրել/