Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հետ կապված արդի հիմնախնդիրները

Գին՝ 46000դրամ
Էջերի քանակ՝ 92էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 16291

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1.Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման պատմական զարգացման նախադրյալները

1.2.      Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հասկացությունը, նպատակները և իրավական հետևանքները

ԳԼՈՒԽ 2. ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԻՐԱՎԱԿԻՐԱՌ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ

2.1. Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի առանձնահատկություններն ու իրավակիրառ պրակտիկան ՀՀ-ում

2.2. Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի առանձնահատկություններն ու իրավակիրառ պրակտիկան արտասահմանյան որոշ երկրներում

ԳԼՈՒԽ 3. ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ

3.1. Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ միջազգային իրավական ակտերն ու կիրառման առանձնահատկությունները

3.2. Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ դատական պրակտիկան

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԱԿՏԵՐ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Ժամանակակից իրավահարաբերություների համատեքստում և հատկապես վերջին տարիներին բավականին զարգացումներ են տեղի ունենում նախկինում ապօրինի ճանապարհով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից ձեռք բերված գույքի բռնագանձման վերաբերյալ:

Իրավունքի տեսության մեջ վերջին տարիներին ակտիվորեն որոնվում էին քրեաիրավական բնույթ կրող պատիժներին այլընտրանք որոնելու միջոցները։

Արդի իրականության պայմաններում դա ապօրինի գույքի բռնագանձումն է քաղաքացիադատավարական իրավահարաբերությունների համատեքստում, որը լայն տարածում գտել աշխարհի տարբեր երկրների իրավական համակարգերում

Գրականության ցանկ

 1. ՀՀ Սահմանադրություն, Եր., 2015
 2. «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 16.04.2020թ., ՀՀՊՏ05.13/50(1605):
 3. ՀՀԱԳՆՊՏ 2004.11.26/6(14)։
 4. ՀՀԱԳՆՊՏ 2004.12.20/4(12)։ Կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետության համար ուժի մեջ է մտել 2003թ․ սեպտեմբերի 29-ից:
 5. ՀՀԱԳՆՊՏ 2008.02.11/9(17)։
 6. ՍԴՈ-1403, կետ 5 (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=119779)
 7. Application No. 3081/03, judgment of 1 March 2007։
 8. Application No. 41661/98, Porter v. the United Kingdom, (dec.), no. 15814/02, 8 July 2003:
 9. CASE OF G.I.E.M. S.R.L. AND OTHERS v. ITALY, կետ 141:
 10. CASE OF GOGITIDZE AND OTHERS v. GEORGIA (Application no. 36862/05, paragraph 1, point D
 11. ….
Պատվիրել/