Բանկերի սնանկության իրավական գործընթացների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Գին՝ 43500դրամ
Էջերի քանակ՝ 87էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 16292

Բովանդակություն

Ներածություն

ԳԼՈՒԽ 1. ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1. Սնանկության ինստիտուտի հասկացությունը և բովանդակությունը

1.2. Սնանկության, որպես քաղաքացիաիրավական ինստիտուտի, զարգացման էվոլյուցիան

1.3. Կամավոր կամ հարկադրված սնանկություն

ԳԼՈՒԽ 2. ԲԱՆԿԵՐԻ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

2.1. Բանկերի սնանկության օրենսդրական հիմքերը

2.2. Բանկերի սնանկության ընթացակարգը և հիմնական առանձնահատկությունները

2.3. Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը բանկերի սնանկացման գործընթացում

2.4. Բանկերի սնանկության հետևանքները և պարտատերերի պահանջների բավարարման հերթականությունը

2.5. Բանկերի սնանկացման առանձնահատկությունները օտարերկրյա որոշ պետություններում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Սնանկության ինստիտուտը տնտեսական հարաբերությունների բնականոն ընթացքի ապահովմանն ուղղված պետության միջամըտության առանձնահատուկ դրսևորում է, որը, մի կողմից՝ կոչված է առավելագույնս բավարարել պարտատերերի պահանջները՝ վարույթի շրջանակներում հավաքագրված միջոցներն արդար բաշխելով վերջիններիս միջև, մյուս կողմից՝ օրենսդրական կարգավորումների ներդրման միջոցով փրկել գոյատևման ընդունակ տնտեսվարող սուբյեկտներին:

Գրականության ցանկ

 1. Հովհաննես Մանուկյան, Անվճարունակության մասին ՀՀ օրենսդրության զարգացման հեռանկարները,
 2. Սուքիասյան Ն.Գ., Բանկային իրավունք, Եր., 2018,
 3. Սահակյան Ռ., Մխիթարյան Ա., Վարկի մենեջմեթ, Երևան 2013,
 4. Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք։ Դասագիրք-Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2009
 5. Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժամանակագրական ժողովածու (1991-1995թթ.), ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, Երեւան, 1995
 6. Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր, թիվ 40 (172),15 դեկտեմբերի, 2001
 7. Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր, թիվ 6 (305), 2004
 8. Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր, թիվ 7 (531), 31 հունվարի, 2007
 9. Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ժողովածու, Մխիթար Գոշ, Երեւան 1997
 10. Հեյն Պոլ, Տնտեսագիտական մտածելակերպ։ Եր., 2008,
 11. Սնանկության վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտագործնական ձեռնարկ) / Ընդhանուր խմբագրությամբ` Տ.Ա. Մարկոսյանի.- Եր., Արդարադատության ակադեմիա, 2022
 12. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / Е.Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити-Дана, 2017.
 13. ….
Պատվիրել/