ՀՀ հարկային մարմնի գործունեության գնահատման հիմնական չափորոշիչները

Գին՝ 39500դրամ
Էջերի քանակ՝ 79էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 16295

Բովանդակություն

Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ հարկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը

1․1 ՀՀ հարկային համակարգի ձևավորման և զարգացման փուլերը

1.2. ՀՀ ՊԵԿ կայացման հիմնական փուլերը

Գլուխ 2. ՀՀ հարկային մարմնի գործունեության գնահատումը՝ հարկային վարչարարության համատեքստում

2.1. ՀՀ ՊԵԿ գործունեության արդյունավետության գնահատումը՝ 2018-2022թթ. տարեկան հաշվետվությունների համատեքստում

2.2. ՀՀ-ում իրականացվող հարկային վարչարարության հիմնական ուղղությունները

Գլուխ 3. ՀՀ հարկային վարչարարության կատարելագործման հիմնական ուղղությունները

3.1. Հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունը և ուղիները ՀՀ-ում

3.2. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 2020-2024թթ. զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագիրը որպես հարկային քաղաքականության կատարելագործմանն ուղղված ծրագիր

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված

Յուրաքանչյուր երկրում տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման գործում կարևոր դեր ունի հարկային քաղաքականությունը, որը հանդիսանում է սոցիալական խնդիրների և պետական գործառույթների իրականացման հիմնական միջոց: Տնտեսության պետական կարգավորման կարևորագույն գործիքներից մեկը հարկաբյուջետային համակարգն է, որն երկրի տնտեսական զարգացման գործում ունի առանցքային դեր: Այս հանգամանքը պահանջում է հարկային քաղաքականության շարունակական կատարելագործում` հետապնդելով բյուջետային մուտքերի ավելացման, մրցակցային միջավայրի բարելավման, ներդրումային գրավչության ապահովման, տնտեսության իրական հատվածի զարգացման, ինչպես նաև ստվերային տնտեսության կրճատման նպատակներ

Գրականության ցանկ

 1. ՀՀ Հարկային օրենսգիրք, ընդունված 2016թ.
 2. ՀՀ կառավարության 2021թ. օգոստոսի 18-ի N 1363-Ա որոշում
 3. ՀՀ կառավարության 2021թ. նոյեմբերի 18-ի N 1902-Լ որոշում
 4. ՀՀ կառավարության 2019թ. դեկտեմբերի 12-ի N 1830-Լ որոշում
 5. ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության միջոցառումների ծրագիր
 6. ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 2020-2024 թվականների զարգացման և վարչարարության բարելավման ռազմավարական ծրագիր
 7. Գրիգորյան Ա., Հարկային ծառայության կազմակերպման եւ հարկային ծառայողների նյութական խթանման դերը հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացման գործում, Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր), Եր., ՙԳիտություն՚ հրատ., 2012
 8. Գրիգորյան Ա., Հարկային վարչարարության և հարկային համակարգի արդյունավետության գնահատականը ՀՀ-ում, Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N2 (140), Փետրվար 2012
 9. Կիրակոսյան Գ.Ֆ., Հարկաբյուջետային քաղաքականության կատարելագործման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում, Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Եր. 2000
 10. Հարությունյան Տ.Վ., «Հարկման և հարկային վարչարարության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2014թ.
 11. …Յուրաքանչյուր երկրում տնտեսական հարաբերությունների կարգավորման գործում կարևոր դեր ունի հարկային քաղաքականությունը, որը հանդիսանում է սոցիալական խնդիրների և պետական գործառույթների իրականացման հիմնական միջոց: Տնտեսության պետական կարգավորման կարևորագույն գործիքներից մեկը հարկաբյուջետային համակարգն է, որն երկրի տնտեսական զարգացման գործում ունի առանցքային դեր: Այս հանգամանքը պահանջում է հարկային քաղաքականության շարունակական կատարելագործում` հետապնդելով բյուջետային մուտքերի ավելացման, մրցակցային միջավայրի բարելավման, ներդրումային գրավչության ապահովման, տնտեսության իրական հատվածի զարգացման, ինչպես նաև ստվերային տնտեսության կրճատման նպատակներ
Պատվիրել/