Հաղորդակցային տեխնոլոգիաները և դրանց առաջխաղացման հնարավորությունները պետական կառավարման համակարգում վերջ

Գին՝ 42000դրամ
Էջերի քանակ՝ 84էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 16298

Բովանդակություն

Ներածություն

ԳԼՈՒԽ 1․ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԴԵՐԸ

1․1 Պետական կառավարման համակարգը ՀՀ-ում

1․2 Ռազմավարական հաղորդակցության դերը պետական կառավարման համակարգում

ԳԼՈՒԽ 2․ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ PR-Ի ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

2.1 Պետական գերատեսչությունների կողմից իրականացվող տեղեկատվական քաղաքականությունը ՀՀ-ում

2․2 PR տեխնոլոգիաների և գործիքների կիրառումը ՀՀ պետական գերատեսչություններում

ԳԼՈՒԽ 3․ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅՆԱՑՄԱՆ և ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

Մեթոդական մաս

Հաղորդակցային տեխնոլոգիաների և դրանց առաջխաղացման հնարավորությունների ուսումնասիրություն պետական կառավարման համակարգում

Հետազոտական մաս

Եզրակացություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հավելված

Հատված

Տեղեկատվական և հաղորդակցային տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) աճող կարևորությունը ժամանակակից հասարակության և պետական ​​կառավարման կյանքի հիմնական ոլորտների զարգացման մեջ էապես կարևորվում է։ Ամբողջ աշխարհում կառավարությունները ընդունում են նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք առաջ են մղում ժամանակակից կառավարման այն նպատակները, ինչպիսիք են բացությունը, թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, քաղաքացիների ներգրավվածությունը և ժողովրդավարությունը: Բյուջեի բաշխման և ծախսերի, աշխատանքի արտադրողականության, դատական ​​ընթացակարգերի և պետական ​​մարմինների կողմից ստեղծված և պահվող այլ պաշտոնական փաստաթղթերի վերաբերյալ տվյալներն այժմ հասանելի են հանրությանը ինտերնետի միջոցով: Ժամանակակից տեխնոլոգիաները նաև օգնում են պետական ​​մարմիններին հրապարակային հայտարարություններ անել և հետևել տարբեր ընթացակարգերին։

Գրականության ցանկ

  1. Առաքելյան Ս․, ՆՏ ընկերությունների PR առաջընթացի հիմնադրույթները/ Սոֆյա Առաքելյան. – Եր.։ Անտարես, 2016. – 96 էջ
  2. Ավետիսյան Ա․ Շ․, Հանրային կապեր, Դասախոսություններ․- Եր․։ Անտարես 2008․- 140 էջ
  3. Ավետիսյան Ա․ Շ., Հանրային կապերը զանգվածային հաղորդակցության համակարգում, դասախոսություններ/ Ա․ Ավետիսյան, Եր․ ԵՊՀ Հրատ․ 2014, 76 էջ,
  4. Գասպարյան Լ․, Հանրային կապերը պետական կառավարման համակարգում: Նորագույն տեխնոլոգիաները PR-ում և գովազդում դասընթաց, (12,12,2023), աղբյուրը՝ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2GXtZ-v1zZs
  5. Դանիելյան Ն․, Հանրային կապերի զարգացման միտումները և պետական PR-ը Արցախի Հանրապետության կառավարման համակարգում, Գիտական Արցախ, Հ 1, (11․12․2023), https://arar.sci.am/dlibra/publication/291577/edition/267704/content
  6. Մելքոնյան Ն., Հասարակայնության հետ կապերի առանձնահատկությունները համացանցում կամ PR 2.0, https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/08/PR-2.0.pdf
  7. Պողոսյան Ս․, Հասարակայնության Հետ Կապերը ԵՎ ՀՀ Պետական Կառավարման Համակարգը , «21-րդ Դար», թիվ 2 (48), 2013թ., էջ 96
  8. «Пресса и PR: любить нельзя ненавидеть» // Эксперт-Сообщение (специальный выпуск), 23.10.2000
  9. Агранович В.Б., Моисеева А. П.- Коммуникационный менеджмент: учебное пособие: Томск: 2008г.
  10. Алексеев, А.Н., К вопросу о понятии и сущности правового мониторинга Текст. / А.Н. Алексеев // Юридический мир. 2009. № 11.
Պատվիրել/