Մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական և վերպետական իրավական գործիքակազմի հարաբերությունները

Գին՝ 42500դրամ
Էջերի քանակ՝ 85էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 16299

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՎԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

1.1.      Մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական և վերպետական իրավական ապահովումը

1.2.      Մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական իրավական գործիքակազմը

1.3. Մարդու իրավունքների պաշտպանության վերպետական իրավական գործիքակազմը

ԳԼՈՒԽ 2. ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՎԵՐՊԵՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԵՐԻ ՓՈԽԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

2.1. Մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական իրավական գործիքակազմի զարգացումը վերպետական իրավական ապահովման ներքո

2.2. Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների զարգացման գործում ՄԱԿ-ի կառույցների ազդեցությունը

2.3. Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների զարգացման գործում ՄԻԵԴ իրավաբանության ազդեցությունը

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ներպետական ​​և վերպետական ​​իրավական փաստաթղթերի հարաբերակցությունը տատանվում է՝ կախված երկրից և նրա իրավական համակարգից: Շատ երկրներում ներպետական ​​իրավական փաստաթղթերը, ինչպիսիք են, օրինակ, ազգային սահմանադրությունները, կազմում են մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնական շրջանակը: Այս փաստաթղթերը հաճախ սահմանում են հիմնարար իրավունքներ և ազատություններ և ապահովում դրանց կիրարկման մեխանիզմները երկրի ներսում:

Գրականության ցանկ

 1. Այվազյան Վ., Մարդու իրավունքներ, Երևան, 2002թ.,
 2. Ատովմյան Մ., Մարդու իրավունքներ, Երևան 2004թ.:
 3. Երիցյան Ա.Հ. Մարդու իրավունքներ. պատմատնտեսական, իրավափիլիսոփայական, և իրավաքաղաքական հիմնախնդիրները, Երևան 2011թ.:
 4. Երիցյան Ա.Հ. Մարդու իրավունքները և ՀՀ օրենսդրությունը, Երևան 1996թ.:
 5. Թովմասյան Ա., Հին և միջնադարյան հայ քրեական իրավունք, ԵՊՀ, Երևան 1962թ.:
 6. Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների ՀԿ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպերի կիրառումը ՀՀ դատարանների կողմից, Երևան 2011։
 7. Հակոբյան Լ., Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների անմիջական գործողության հիմնահարցերը («Քաղաքական գլոբալ զարգացումները և միջազգային իրավունքի առանձին ինստիտուտների վերաբերյալ որոշ հիմնախնդիրները» (հոդվածների ժողովածու)), Երևան, 2010,
 8. ՀՀ սահմանադրական իրավունք, Վ. Այվազյան և ուրիշներ, Երևան 2012թ.:
 9. Հովհաննիսյան Վ., Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Երևան 2002թ.,
 10. Հովհաննիսյան Վ., Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան: Գործունեության առանձնահատկությունները, վճիռների իրավաբանական բնույթը և գանգատների ներկայացման կարգը/, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2002
 11. ….
Պատվիրել/