Բյուջետային ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

Գին՝ 38500դրամ
Էջերի քանակ՝ 77էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 16301

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ԾՐԱԳՐԱՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

1.1 Ծրագրային բյուջետավորման էությունն ու նշանակությունը

1.2 Բյուջետային ծախսերի ծրագրային դասակարգման առանձնահատկությունները

ԳԼՈՒԽ 2. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

2.1 Բյուջետային ծրագրերի գծով ամփոփ ծախսերն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

2.2 Բյուջետային ծրագրերի գծով ծախսերի բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման տարրերի

2.3 Բյուջետային ծրագրերի/միջոցառումների գծով ծախսերը՝ վարչատարածքային բաժանմամբ (ըստ մարզերի)

ԳԼՈՒԽ 3. ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

3.1 Բյուջետային ծախսերի բաշխման արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները

3.2 Բյուջետային վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման հիմնական մոտեցումները, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների կատարելագործման ուղղությունները

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Ցանկացած հասարակարգում պետական բյուջեն տվյալ երկրի պետության դրամական միջոցների համապետական ֆոնդի գոյացման և օգտագործման հիմնական ֆինանսական պլանն է եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշռից: Ժամանակակից պետական բյուջեն բարդ, բազմապլանային գործիք է, որի շնորհիվ պետությունը իրագործում է կենտրոնական և տեղական կառույցների շահերի զուգակցում` հարկերի, բյուջետային դոտացիաների, տրանսֆերտների բաշխման միջոցով:

Գրականության ցանկ

  1. Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=75497
  1. «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենք, https://www.minfin.am/hy/page/petakan_byuje_2023t
  1. Ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումները Հայաստանում, Երևան 2016թ.,
  2. ՀՀ Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, https://www.gov.am/files/docs/4586.pdf
  3. ՀՀ Քաղաքացու բյուջե, https://minfin.am/website/images/website/Citizen_budget_2023.docx.pdf
  4. ՀՀ ԱՎԿ, https://armstat.am/file/article/sv_12_22a_211.pdf
  5. ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականության առանձնահատկությունները 2023-2025թթ., 2022թ.,
  6. Ավետիսյան Մ., Ս. Մելիքյան, Ռազմավարական բյուջետային պլանավորման հիմնական մոտեցումները և դրանց առանձնահատկությունները, Երևան, Օր-դար հրատակչ․, պարբերական գիատակն ժողովածու, գիքր 10, 2017թ., էջ 219-224
  7. Բոստանջյան Վ. Բ., Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում/: ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ հետազոտական կենտրոն: -Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, 364 էջ
Պատվիրել/