Ֆիզիկական անձանց սնանկության առանձնահատկությունները

Գին՝ 42500դրամ
Էջերի քանակ՝ 85էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 16306

Բովանդակություն

Ներածություն

ԳԼՈՒԽ 1. ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1Սնանկության ինստիտուտի հասկացությունը և բովանդակությունը, զարգացման էվոլյուցիան

1.2. Սնանկության (անվճարունակության) հատկանիշների Էությունը և ընդհանուր բնութագիրը

1.3. Կամավոր կամ հարկադրված սնանկություն

ԳԼՈՒԽ 2. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ԵՎ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

2.1. Ֆիզիկական անձանց սնանկության վարույթի հարուցումը և գործի քննությունը

2.2. Ֆիզիկական անձի գույքը և դրա վաճառքը

2.3.      Ֆիզիկական անձի սնանկության հետևանքները

ԳԼՈՒԽ 3. ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՑՈՒՄԸ

3.1.      Ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը՝ որպես պարտապանի ֆինանսական առողջացման հնարավորության գնահատման միջոց

3.2.      Ֆինանսական առողջացման ծրագիրը, դրա բովանդակությունը, ծրագրի ներկայացումը, քննարկումը, ընդունումը և հաստատումը

3.3. Ֆինանսական առողջացման ծրագրի իրականացումը և փոփոխությունը

3.4. Ֆինանսական առողջացման վարույթի ավարտը և դրա հետևանքները

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ

Հատված

Ներկայիս իրականության մեջ գնալով զարգանում է և մեծ թափ է առել նաև ֆիզիկական անձանց մասնակցությամբ պարտավորական (գլխավորապես` վարկային) հարաբերությունները: Ֆիզիկական անձին պարտավորությամբ տրվող դրամային միջոցները երբեմն հասնում են այնպիսի քանակների, որ պարտավորություն կատարելը ունի ոչ միայն մասնավոր նշանակություն (շահ), այլև վերաբերում է, և կարող է ազդել հասարակական հարաբերությունների մի ամբողջ համակարգի վրա:

Գրականության ցանկ

 1. Հեյն Պոլ, Տնտեսագիտական մտածելակերպ։ Եր., 2008,
 2. Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք։ Դասագիրք- Եր.։ ԵՊՀ հրատ., 2009,
 3. Հովհաննես Մանուկյան, Անվճարունակության մասին ՀՀ օրենսդրության զարգացման հեռանկարները,
 4. Մարկոսյան Տիգրան, Կանխամտածված սնանկության հիմքով քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության կիրառման հիմնախնդիրները, 2020, № 3(6):
 5. Մարկոսյան Տ., Կանխամտածված սնանկության հիմքով քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության կիրառման հիմնախնդիրները, 2020, № 3(6),
 6. Սարգսյան Վ., Սնանկության կառավարման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (ոչ ֆինանսական հատվածի առևտրային կազմակերպությունների օրինակով) // տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2020:
 7. Սնանկության վարույթը Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտագործնական ձեռնարկ) / Ընդhանուր խմբագրությամբ` Տ.Ա. Մարկոսյանի.- Եր., Արդարադատության ակադեմիա, 2022,
 8. Баренбойм П.Д. Правовое основи банкротств. М., 1995, Юрист, 2003
 9. Гаврилюк Т. Ю. Финансовые риски в системе управления финансовой безопасностью предприятия:// Молодой ученый. 2013. № 3
 10. Глушков Е.Л., Павличенко Н.В., Максименко А.В. О некоторых проблемах применения ответственности за преступные деяния, связанные с банкротством предприятий и организаций // Вестник Воронежского института МВД России. Право. 2018, №4
 11. ….

 

Պատվիրել/