Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հեռանկարային և միջնաժամկետ ծրագրերի կատարելագործման հիմնախնդիրները

Գին՝ 49000դրամ
Էջերի քանակ՝ 98էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Մագիստրոսական թեզ
Աշխատանքի ID` 16307

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1․ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՎ

1․ 1 ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹևԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ԴԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

1․2 ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ և ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

1․3 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ և ԿՅԱՆՔԻ ԿՈՉՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄԵՐԸ (ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁ)

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

2.1 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.2 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

2.3 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԳԼՈՒԽ 3. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ

3.1 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԿԵՏԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ և ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ

3.2 ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Զարգացած շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում պետությոան տնտեսական քաղաքականության հիմնական խնդիրներից մեկը հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացումն է, տնտեսության պարբերաշրջանային տատանումների մեղմացման նպատակով: Եթե տնտեսությունը գտնվում է անկման փուլում, կիրառվում է խթանիչ քաղաքականություն (մեծանում են պետական ծախսերը մեծանում են հարկերը կամ փոքրանում դրամական զանգվածը): Սակայն անցումային տնտեսություններում պետության տնտեսական քաղաքականության հիմնական խնդիրը ոչ թե պարբերաշրջանային զարգացման հետևանքների թուլացումն է, այլ տնտեսության «ուղղորդումը» դեպի կայունության նոր վիճակ:

Գրականության ցանկ

 1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015թ.
 2. ՀՀ օրենքը «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին», 2018թ․ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=143868
 3. ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակարգը հաստատելու մասին» 2018թ. հունիսի 8-ի որոշում, N 667-Լ
 4. ԱԺ կանոնակարգ
 5. ՀՀ կառավարության ծրագրի 2022 թ. կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույց https://www.gov.am/files/docs/5274.pdf
 6. ՀՀ 2022-2024 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի և ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծերի մշակման շրջանակներում պետական մարմինների բյուջետային ծրագրերի մշակման գործընթացին հանրային մասնակցության ապահովման, 2022թ.
 7. ՀՀ կառավարության ծրագրի 2022 թ. կատարման ընթացքի և արդյունքների մասին զեկույց, https://www.gov.am/files/docs/5274.pdf
 8. Վ. Պողոսյան, հոդված 74 //Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, «Իրավունք», 2010թ., էջ 733:
 9. Դ. Հարությունյան, Խորհրդարանական վերահսկողություն. Գործիքակազմն ու մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2020թ.,
 10. Bradley A., Ewing K. Constitutional and Administrative Law. 13thed. London, 2002. p. 35.
 11. Heywood P. The government and politics of Spain. New York, 2002. p. 51
Պատվիրել/