Զանգվածային մշակույթը որպես հետարդիական հասարակության սոցիոմշակութային ֆենոմեն

Գին՝ 29500դրամ
Էջերի քանակ՝ 59էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16325

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ I. ՍՈՑԻՈՒՄԻ ՈՒԲԱՆԻԶԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՄԱՐԴԸ

1.1 Զանգվածը որպես սոցիալ-հոգեբանական ֆենոմեն

1.2 Զանգվածային հասարակության ընդհանուր բնութագիրը

1.3. Իրերի միֆականացումը որպես կենցաղի հեղափոխության հետևանք

1.4. Զանգվածային մշակույթի հետդասական հայեցակարգերը

ԳԼՈՒԽ II. ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՈՐՊԵՍ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

2.1. Հետարդիական հասարակության ընդհանուր բնութագիրը

2.2. Սպառողական հասարակության գործառական առանձնահատկությունները

2.3. Զանգվածային մշակույթը որպես հիպերռեալության մշակույթ. Ժ. Բոդրիյար

2․4․Ցուցադրական սպառման սոցիոմշակութային գործոնները

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

 Ժամանակակից աշխարհում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացման, ինտելեկտուալ բարդ աշխատանքի աննախադեպ ծավալի աճի, վիրտուալ պրակտիկաների արագ զարգացման, շարունակական ընդլայնման հետևանքով մարդը անցնում է հետմարդու՝ գոյության ու գործառության նոր՝ ավանդականից զգալիորեն տարբեր ժամանակաշրջան: Ըստ էության, հետարդիականության շրջանը, որին բնորոշ է անցումը բնականից արհեստականին, արդիականից՝ հետարդիականին, ենթադրում է գայթակղություններով լի, վտանգավոր մի եզրագիծ, որից այն կողմ չվերահսկվող ուժերի ազդեցությունը մարդու համար կարող է ճակատագրական լինել: Մարդկությունն իր գիտատեխնիկական մտքի հաղթանակի, բնության ուժերի վրա իր օրավուր աճող իշխանության հետևանքով կանգնել է ինքնաոչնչացման իրական սպառնալիքի առջև: Հենց նշված իրողություններով էլ պայմանավորված՝ արդիական է դառնում զանգվածային մշակույթի՝ որպես հետարդիական հասարակության սոցիոմշակութային ֆենոմենի քննությունը:

Գրականության ցանկ

 1. Հարությունյան Է., Մարդկային կեցության այլակերպումները. Ինքնության ճգնաժամ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023:
 2. Հարությունյան Է., Մարդկային կեցության այլակերպումները, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018:
 3. Մելքումյան Գ. Ա., Մշակութաբանություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2010:
 4. Միրումյան Կ., «Ազգային փիլիսոփայություն» հասկացությունը փիլիսոփայության արդի համակարգում // Հայ իմաստասիրությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Պրակ չորրորդ: Եր., 2000:
 5. Շաքարյան Հ. Գ., Կեցության էությունը և տիպաբանությունը, Եր., 1997:
 6. Սողոմոնյան Գ., Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և մարդաբանական ճգնաժամ, Երևան, 2018:
 7. Սողոմոնյան Գ., Քաղաքակրթական փոխակերպումների սոցիոմշակութային անդրադարձ, Երևան, 2021:
 8. Սողոմոնյան Գ. Ա., Վարքի առանձնահատկությունները անորոշության պայմաններում, Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ (Հոդվածների ժողովածու), Պրակ IV, Եր., 2008:
 9. Бауман 3., Мыслить социологически. M., 1996.
 10. Белл Д., Грядущее постиндустриальное общество. Предисловие к русскому изданию 1999 г. / пер. с англ., под ред. В. Л. Иноземцева М.: Academia, 1999.
 11. ….
Պատվիրել/