Սեռի և սեռական ինքնագիտակցություն

Գին՝ 21500դրամ
Էջերի քանակ՝ 43էջ
Աշխատանքի տեսակ՝ Դիպլոմային
Աշխատանքի ID` 16329

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1․ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

1․1 Գենդերային հասկացությունների վերլուծություն

1․2 Գենդերային ինքնությունը արտաքին եվ ներքին հոգեբանության մեջ

ԳԼՈՒԽ 2․ ՍԵՌԻ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

2․1 Սեռ և գենդեր

2․2 Սեռական ինքնագիտակցության ձևավորումը

ԳԼՈՒԽ 3․ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԵՐԸ ԿՅԱՆՔՈՒՄ

3․1 Գենդերային կարծրատիպերը Խորհրդային ժամանակներից մինչև մեր օրերը

3․2 Գենդերային կարծրատիպերը երիտասարդների կրթության և աշխատանքի ոլորտում մեր օրերում

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Հատված

Ժամանակակից աշխարհում գենդերային հետազոտությունների թեման բավականին տարածված է դարձել գիտական ​​աշխատություններում։ Դրանց մեջ հիմնական թեմաներից մեկը գենդերային կարծրատիպերի խնդիրն է: Քանի որ մարդիկ ծնվում են արական կամ իգական սեռի (կենսաբանական սեռ), նրանք սովորում են վարվել տղամարդկանց և կանանց համապատասխան վարքագծի օրինակների համաձայն (գենդերային նորմեր), ներառյալ այն, թե ինչպես պետք է շփվեն նույն կամ հակառակ սեռի մարդկանց հետ տանը, համայնքում և աշխատավայրում (գենդերային հարաբերություններ), և ինչպիսի դերեր և պարտականություններ նրանք պետք է ստանձնեն հասարակության մեջ (գենդերային դերեր):

Գրականության ցանկ

 1. Գենդերային ազդեցության գնահատում, ՀՀ դատական օրենսգիրքը և դրանից բխող իրավական ակտերը, ԵՄ և Եվրոպայի խորհուրդ, Գործընկերություն հանուն լավ կառավարման 2019—2021, աղբյուրը՝ https://rm.coe.int/arm-gender-impact-assessment-armenia/1680a81766
 2. Գևորգյան Հ․ Է․, Գենդեր, խնդիրներ և լուծման ուղիներ, Գենդերային ուսուցման մեթոդաբանական մոտեցում, Երրորդ լրամշակված հրատարակություն, Երևան «Էդիթ պրինտ» 2014, էջ 26
 3. Կոնֆլիկտաբանություն, գենդեր և խաղաղարարություն, ՄԱԿ կանանց զարգացման հիմնադրամ, Երևան 2003, Էջ
 4. Մ․Մեծարենց, Երկերի լիակատար ժողովածու, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Հրատարակչություն, Երևան 1981, էջ 669
 5. Մինասյան Է․, Հայ հերոսուհի կանայք, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2016, էջ 16, աղբյուրը՝ http://ijevanlib.ysu.am/wp-content/uploads/2017/12/Hay_herosuhi_kanayq.pdf
 6. Ս. Ա. Մարության, Կ. Ս. Հովակիմյան «Նախադպրոցականի սեռային դաստիարակությունը մանկապարտեզում և ընտանիքում» Երևան 2007թ.
 7. Ս. Արզումանյան, «Հոգեբանություն», Երևան 2003թ.
 8. Ս. Մարության, Ա. Դալլաքյան «Նախադպրոցական մանկավարժություն» Երևան 2005թ.
 9. Սեռի և սեռական ինքնագիտակցության ձևավորումը
 10. Տաթևյան Հ․Ա․, Սեռի և գենդերի տարբեր դեմքերը
 11. ….
Պատվիրել/